Състезание за разработване на иновативни технологични решения

Уведомявам Ви, че за девети пореден път, на 2 и 3 октомври 2021 г. ще се проведе състезание за разработване на иновативни технологични решения (Applications) с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса – NASA International Space Apps Chalenge…

Преустановяване на обучения по Дейност 1 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29771/16.09.2021 г. Ви уведомявам, че считано от 15.09.2021 г. поради преизпълнение на индикаторите за дейността и заложения бюджет се преустановяват всички обучения по Дейност 1 на проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”…

Организиране на спортни празници „Да играем заедно“.

Приложено Ви изпращам писмо на „Спешъл Олимпикс България“ с вх. № РУО1-29591/15.09.2021 г., относно организиране на промоциални спортни празници „Да играем заедно“ и онлайн среща в платформата TEAMS на 17.09.2021 г. от 16:30 до 17:30 часа, на която да бъдат обсъдени въпроси, свързани с организацията на спортните празници…

Срокове за подаване на Списък-образец № 1 за училищата и Списък-образец № 2 за детските градини

Във връзка с подаване на информацията (Кампания 1) за учебната 2021/2022 година НЕИСПУО, Ви напомням за сроковете на подаване и утвърждаване на информацията (чл. 13, ал. 2 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование)…

Регистър за месец октомври 2021 г. на обучения по Дейност 1 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29597/15.09.2021 г. относно оптимизиране на работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и изготвяне на график за предстоящите обучения, Ви уведомявам, че следва да изпратите  информация за планираните от Вас обучения по Дейност 1…