ПРИЕМ В VIII КЛАС В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН СОФИЯ-ГРАД

2023/ 2024 учебна година

  1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 Г. ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-179/ 28.04.2023 г. на началника на РУО – София-град
  1. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА – https://mc.government.bg/images/Durjaven%20plan_priem_2023-2024.pdf
  2. ПРИЕМ В СПОРТНИ УЧИЛИЩА

Zapoved_RD_09_189_07_04_2023_DPP_23_24.pdf (government.bg)

График на приемните изпити по отделните видове спорт в спортните училища:

57 СУ „Св. Н. Охридски“

166 СУ „В.Левски“

СУ „Ген. Вл. Стойчев“

153 СУ „Н.Рилски“

  1. ПРИЕМ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
  1. ПРИЕМ В ДУХОВНИ УЧИЛИЩА – Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ – https://sofia-seminaria.org/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc/

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БАЛООБРАЗУВАНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ