Екип

Име

Длъжност

№ стая Служебен телефон
1. Д-р Ваня Кастрева Началник на РУО - София-град 505 02 935 6050

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

2. Милен Балджев Началник на отдел "АПФСИО" 508 02 935 6062
3. Вероника Кирилова Главен юрисконсулт 502 02 935 6060
4.

Любка Методиева

Старши експерт по информационно осигуряване 510 02 935 6058
5.  

Старши експерт по анализ на информацията

510 02 935 6063
6. Надежда Тодорова 

Главен специалист – човешки ресурси

507

02 935 6059 

7. Алексей Димитров

Главен счетоводител

516 02 935 6053
8. Георги Пашов

Старши експерт по финансово осигуряване

501 02 935 6068
9. Красимирка Тодорова  Счетоводител 517 02 935 6054 
10. Невяна Златевска  Счетоводител 517 02 935 6054
11. Катя Васева

Главен специалист

505

02 935 6050

12. Цветанка Велева Гл. специалист - деловодител 401 02 935 6081
13. Мирослава Тодорова Специалист - деловодител 401 02 935 6081
14. Елена Йоловска Технически сътрудник-касиер 407 02 935 6055
15.

Детелина Златкова

Технически сътрудник домакин-архивар

413 02 935 6088

Отдел "Организационно-методическата дейност и контрол"

16. Светла Димитрова Началник на отдел "ОМДК" 514

02 935 6052 

Предучилищно образование

17. Иван Йовчев

Старши експерт 

417

02 935 6077 

18. Димитрия Георгиева

Старши експерт 

417

02 935 6076

Обучение в начален етап

19. Мариана Георгиева Старши експерт  511 02 935 6085
20. Десислава Петрова Старши експерт  513 02 935 6061

Организация на средно образование

21. Боянка Кънева   Старши експерт 515 02 935 6096
22. Ваня Станчева Старши експерт 515

02 935 6065

23. Вилма Доминикова  Старши експерт 512 02 935 6073
24. Емилия Йорданова Старши експерт 512

02 935 6066

25. Кристина Габровска Старши експерт 506

02 935 6069

Професионално образование и обучение

26.

инж. Златка Иванова

Старши експерт 410

02 935 6072

Приобщаващо образование

27.

Анелия Апостолова

Старши експерт 409 02 935 6094
28.

Силвия Пеева

Старши експерт 409 02 935 6093

Български език и литература 

29. Станислав Георгиев Старши експерт  415

02 935 6086

30. Събка Попова

Старши експерт 

415

02 935 6091

Чужд език и майчин език

31. Диана Джарова Старши експерт  405 02 935 6064
32. Елка Иванова Старши експерт  405 02 935 6082

Математика

33. Лидия Гавраилова Старши експерт  513 02 935 6070

Информатика и информационни технологии

34. Ралица Войнова Старши експерт 511

02 935 6067

Обществени науки, гражданско образование и религия

35. Румяна Вангелова Старши експерт  412 02 935 6092
36. Антоанета Григорова Старши експерт 411 02 935 6078
37.  д-р Мая Митренцева Старши експерт 411

02 935 6097

Природни науки и екология

38. Петя Иванова Старши експерт 416 02 935 6075
39. Камен Радев Старши експерт 416 02 935 6084

Квалификация на педагогическите специалисти

40.

Стефана Дечева

Старши експерт 

408 02 935 6079

Физическо възпитание и спорт

41. Димитър Чолев Старши експерт  408 02 935 6098

Изкуства

42.   Старши експерт 412 02 935 6080