Проект по Програма Еразъм + № 2019-1-TR01-KA201-077307 „Нови подходи в инспектирането – полицентричен модел“

През февруари 2020 г. Регионално управление на образованието – София-град  сключи споразумение със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ да си сътрудничат за изпълнението на дейностите по проект от програма Еразъм + № 2019-1-TR01-KA201-077307 „Нови подходи в инспектирането – полицентричен модел“, по който СУ „Св. Климент Охридски“ е партньор, като: Експерти от РУО – София-град участват в обученията и част от дейностите по проекта, които ще се провеждат от организациите –…

Проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“

От месец ноември 2020 година, Регионално управление на образованието – София-град е координатор на проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, съгласно сключен договор за отпускане на финансова подкрепа, № 2020-1-BG01-KA201-079018 между РУО – София-град и Центъра за развитие на човешките ресурси, Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския…

Проект BG05SFOP001-2.019-0038 „Надграждане на специализираните знания и умения на служителите на РУО – София-град“

Стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.019-0038 „Надграждане на специализираните знания и умения на служителите на РУО – София-град“ Обща информация за проекта На 15.06.2020 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05SFOP001-2.019-0038 „Надграждане на специализираните знания и умения на служителите на РУО – София-град“ между РУО – София-град – бенефициент и Управляващия орган на  „Оперативна програма “Добро управление“ , финансиран от Оперативна програма „Добро управление“…

Проект 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  614188 между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България. Посланици на EPALE от София. Областна координационна група София-град. Резюме към анализ на състоянието на сектора за учене на възрастни в…

Проект №2018-1-BG01-KA101-047371 – „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата класна стая“

Проект № 017-1-BG01-KA201-036220 „Математика и мотивация“

Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване. Отпадането от училище има и други причини, като често е в резултат от обезкуражаване;…

Проект № 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN „Средиземноморски приобщаващи училища“

„MEDIS: Mediterranean Inclusive Schools“, договор № 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN по Програма „Еразъм+“, подпрограма „Подкрепа на реформиране на политиките“, подпрограма „Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж“ Финализиране на дейностите по проекта: Презентация

Проект № 2016-1-BG01-КА101-023378 „Превенция на преждевременно отпадане от училище“

Проектът „Превенция на преждевременното отпадане он училище“, реализиран по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани има за основна цел, чрез различни теоретични и практически дейности, заложени в проектната програма, да подпомогне професионалното развитие, както и да разшири знанията и практическите умения на педагогическите специалисти от училищата-партньори по проекта в областта на превенцията на преждевременното напускане на ученици от училище. Основната цел на участниците в проекта – педагогически специалисти…

Проект №BG051PO002/13/2.2-13 „Повишаване компетентността и оперативната съвместимост на администрацията в РИО – София-град“

Проект №BG05/1240 – „Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище“

Проект №LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166125 „Прилагане на практики за работа с деца със специални образователни потребности, обучавани в професионални училища“

Проект № 2014-1-UK01-KA200-001798 Polycentric inspections of networks of schools

Работна среща на директорите от проектната мрежа – презентация Кръгла маса в СУ „Св. Климент Охридски“ – презентация “Оценяване и инспектиране на училища  в мрежа” (ppt) Polycentric inspections in Bulgaria to evaluate and solve local and context-specific problems (ppt)

Проект №2012-1-BG1-COM13-00253-1 „Физически активни деца – здрави граждани“

Уеб адрес на проекта: http://active-children.weebly.com

Проект №LLP-1-2012-1-BG-KA1-KA1ECETA2 „Образователни политики в 21 век“

Уеб адрес на проекта: http://www.edu21project.eu/

Проект №LLP-2012-COM-RP-03 2012-1-BG1-COM13-07051 1 „Подобряване здравето на учениците чрез здравословно хранене“

Уеб адрес на проекта: http://healthy-eating-students.weebly.com/

Проект № 2012-1243/001-001 „ЕвроВизия. Музеите представят Европа” /ЕМЕЕ/

От ноември 2012 г. РИО – София-град е съпартньор на Националния исторически музей по международен проект „ЕвроВизия. Музеите представят Европа” /ЕМЕЕ/, съфинансиран по програма „Култура“ на Европейския съюз, който ще завърши през октомври 2016 г. Неговата главна цел е да отговори на въпроса как да бъде привличана повече публика в музеите. Основната идея на проекта е музеите да стават все по-достъпни, експонатите в тях да бъдат представяни не само в…

Проект №LLP-2009-COM-RP-06 „Европейските столици през погледа на детското творчество“

Проект “Оценяване и инспектиране на училища в мрежа”

Проект №BG 521362 – UP–1-2011-1–BG – KA1KA1ECETA1 – „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот”

Проект №LLP-2010-COM-RP-03 „С внимание към всеки учител, грижа за всеки ученик”

Уеб адрес на проекта: https://sites.google.com/site/beconsideratetoevery

Проект №LLP-2010-COM-RP-04 – „Превенция на пристрастяващите вещества при децата и младежите“

Проект №BG05PO001-7.0.07 – „Професия „Бъдеще“

Проект №LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166156 – „Европейски практики за организиране на прием и обучение на деца на работници-мигранти“