Конкурси за заемане на длъжност

В изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката по проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”  комисия, определена от ръководителя на местния екип...
Янка Ангелова Цекова-Проданова Николай Георгиев Колев Соня Боянова Василева Любомира Светославова Николова Тончо Грозодев Колев Мая Николаева Зафирова Детелина Цветкова Царвулкова Нелка Пенчева Пеева Жанина Величкова Здравкова Нели Димитрова...