Нормативни актове и документи

Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

Годишен план на РУО - София-град 2017/2018 година

Годишен план на РУО - София-град 2017/2018 година

Образец на учебна програма за ЗИП

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на План за квалификационна дейност

Учебен план за подготвителна група

Учебен план за I клас

Учебен план за V клас

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас

Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап

Учебен план за спортни училища - гимназиален етап