Нормативни актове и документи

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г.

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и науката

за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 - "Научни изследвания и технологично развитие" от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Заповед № РД09-1038/29.07.2016 г.

за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2017/2018 година

Годишен план на РУО - София-град 2017/2018 година

Годишен план на РУО - София-град 2017/2018 година

Образец на учебна програма за ЗИП

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на План за квалификационна дейност

Учебен план за подготвителна група

Учебен план за I клас