Нормативни актове и документи

Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор

Заявление от директора за разрешаване на платен годишен отпуск за 2019 година

Мотивирано искане-декларация за изплащане на средства за представително облекло на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск

Заявление от директора за разрешаване на командировка в чужбина

Заявление от директора за разрешаване на командировка

Закон за предучилищното и училищното образование

(Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., ..., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за народната просвета

Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за професионалното образование и обучение

(Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за закрила на детето

(Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г. ... изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.)

Закон за достъп до обществена информация

(Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г. ... изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.)