Нормативни актове и документи

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от ЗПУО за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2019/2020 г. (или календарна година)

Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор

Заявление от директора за разрешаване на платен годишен отпуск за 2020 година

Мотивирано искане-декларация за изплащане на средства за представително облекло на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск

Заявление от директора за разрешаване на командировка

Заявление от директора за разрешаване на командировка

Закон за предучилищното и училищното образование

(Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., ..., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за народната просвета

Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)