Нормативни актове и документи

Правилник

за прилагане на Закона за народната просвета  (обн. ДВ. бр.68 от 30.07.1999г., изм. ДВ. бр.19 от 10.03.2000г., изм. ДВ. бр.53 от 12.06.2001г., доп. ДВ. бр.7 от 18.01.2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16.07.2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28.02.2003г., изм. ДВ. бр...

Правилник

за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г.)

Правилник

за прилагане на Закона за закрила на детето  (обн. ДВ. бр.66 от 25.07.2003г., в сила от 25.07.2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 23.03.2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8.08.2005г., изм. ДВ. бр.93 от 17.11.2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19.10.2007г., изм. ДВ. бр.57 от...

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)  Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 - 2018 г....

Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.; отм. ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба за приобщаващото образование

(обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

(Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от 01.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката     Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г...

Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)

Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. ) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,...