Нормативни актове и документи

Закон за професионалното образование и обучение

(Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за закрила на детето

(Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г. ... изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.)

Закон за достъп до обществена информация

(Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г. ... изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.)

Правилник

за прилагане на Закона за народната просвета  (обн. ДВ. бр.68 от 30.07.1999г., изм. ДВ. бр.19 от 10.03.2000г., изм. ДВ. бр.53 от 12.06.2001г., доп. ДВ. бр.7 от 18.01.2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16.07.2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28.02.2003г., изм. ДВ. бр...

Правилник

за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г.)

Правилник

за прилагане на Закона за закрила на детето  (обн. ДВ. бр.66 от 25.07.2003г., в сила от 25.07.2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 23.03.2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8.08.2005г., изм. ДВ. бр.93 от 17.11.2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19.10.2007г., изм. ДВ. бр.57 от...

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)  Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 - 2018 г....

Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.; отм. ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба за приобщаващото образование

(обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

(Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)