Нормативни актове и документи

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

(Обн., ДВ, бр. 68 от 1.08.2003 г., изм., бр. 3 от 11.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14....

Наредба № 1 от 4 януари 2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

(Обн. ДВ. бр.4 от 15.01.2010г., изм. ДВ. бр.14 от 12.02.2013г., изм. ДВ. бр.71 от 26.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.11.2015г., отм. ДВ. бр.34 от 28.04.2017г.)  

Наредба № 1 от 2003г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

(Обн. - ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г.; в сила от 22.04.2000 г.; изм. и доп., бр. 47 от 01.06.2004 г.; в сила от 01.06.2004 г.; изм., бр. 98 от 05.12.2006 г.,в сила от 05.12.2006 г., изм. и доп, бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007; изм., бр....

Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

(Обн. - ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

(Обн. - ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.; изм. и доп., бр. 59 от 04.08.2015 г., в сила от 04.08.2015 г.; отм., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

 (обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание

(Обн. - ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; в сила от 13.06.2000 г.; изм., бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2006 г.) 

Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

(обн., ДВ, бр. 71 от 31.08.2007 г., в сила от 1.09.2007 г.) ) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

(обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., в сила от 1.05.2003 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2005 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 8.11.2011 г., изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от...

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

(обн. ‐ ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г. )   Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

(обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., В сила от 11.09.2015 г.) Издадена от министъра на образованието и науката  Отменена с НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване

(обн. ДВ. бр.37 от 22.04.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.65 от 9.08.2005г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.11 от 10.02.2009г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09....