Нормативни актове и документи

Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване

(обн. ДВ. бр.37 от 22.04.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.65 от 9.08.2005г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.11 от 10.02.2009г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09....

Наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

(обн. - ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г. ) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

(обн. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29.07.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 15.09.2015г.)  Издадена от министъра на образованието и...

Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета

(обн. ДВ. бр.41 от 8.05.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22.07.2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1.06.2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5.07.2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9.06.2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26.06.2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09....

Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

(Обн. ДВ. бр.86 от 01.11.2016г.)   издадена от министъра на здравеопазването

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

(обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 72 от 15.08.2003 г., в сила от 15.08.2003 г., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., бр. 49 от 16.06.2006 г...

Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

(обн. ДВ. бр.54 от 15.06.2001г., изм. ДВ. бр.95 от 6.11.2001г., изм. ДВ. бр.1 от 6.01.2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14.09.2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г.) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски градини и училища

(обн. ДВ. бр.64 от 20.07.2001г., В сила от 15.09.2001 г. изм. ДВ. бр.82 от 12.10.2007г., изм. ДВ. бр.42 от 9.06.2015г.)  Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

(обн. ДВ. бр.4 от 12.01.2001г., В сила от 15.09.2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17.05.2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4.06.2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22.08.2003г., доп. ДВ. бр.87 от 3.10.2003г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., заглавие допълнено - ДВ, бр. 27 от...

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

(обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., в сила от 01.09.2014 г.)  Издадена от министъра на здравеопазването

Наредба №11 от 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 (обн. ДВ. бр.29 от 5.04.2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8.11.2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8.09.2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. ДВ. бр.82 от 20.09....

Заповед № РД 09-611/ 18.05.2012. за утвърждаване на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и приложение към него