Нормативни актове и документи

Заповед № РД 31-773/ 19.09.2003г за мероприятия и дейностите за осигуряване на обучението по безопасност на движението.

Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден

Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност

Заповед - полагане на извънреден труд

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (2016)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2016)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2014)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета на територията на Столична община (2014)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2012)

Колективен трудов договор за системата на народната просвета (2010)