15.10.2018

XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

Изх. № РУО1 – 26330/15.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-332/11.10.2018 г., вх. №  РУО1-26157/12.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 11 ноември 2018 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

 

За допълнителна информация учениците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес keleved@gmail.com и тел. 0887 445 037.

 

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

11.10.2018

Областен кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-26020/ 11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г.  и заповед № РД 01-413/10.10.2018 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10:00 ч. на 20.10.2018 г. (събота) в:

- 35 СЕУ „Добри Войников“, район „Лозенец“, ул. "Добри Войников" № 16 - за учениците с езикови комбинации НЕ-АЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ;

- 22 СЕУ „Г.С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" №134 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, АЕ-НЕ, АЕ-РЕ, АЕ-ФЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ.

ВАЖНО:

 • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
 • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и са включени в заявките за участие, подадени от училищата, в които се обучават.
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
 • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 20.10.2018 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Изх. № РУО1-26021/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. и заповед № РД 01-414/10.10.2018 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 21.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 21.10.2018 г. в РУО – София-град в 09:30 часа, а класираните ученици в 09:45.

Протоколите, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2018

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-25910/ 10.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25146/ 01.10.2018 г. от екипа на Човешката библиотека моля да запознаете учениците от Вашето училище с условията за участие в Копнежа по растящо творчество, изложени на http://choveshkata.net/blog/2p=6834

Текстове по темата „Книгите, които ми въздействат“ се приемат до 15 ноември 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2018

График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-25554/04.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 към нея са определени дейностите за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните и в чуждестранните училища на територията на Република България за учебната 2018/2019 г.

 

Приложено Ви изпращам График за провеждане на ученическите олимпиади за  общински кръг в училищата на територията на област София-град за учебната 2018/2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2018

Есенно национално състезание по физика

Изх. РУО1 – 25416/ 03.10.2018 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. в гр. Сандански ще се проведе Есенното национално състезание по физика.

 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански. Съорганизатори са училищата от град Сандански, със съдействието на Община Сандански.

 

В състезанието участват ученици от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови групи. Учениците, представят декларация за съгласие техните резултати да бъдат обработвани и оповестявани публично, подписана от тях и от родител до директора на училището преди провеждане на състезанието. 

 

По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

 

Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РУО.

 

Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.

 

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 

1.    Официалното откриване на състезанието ще се състои на 01 ноември 2018 г. от 18.00 часа в Дом на културата – гр. Сандански.Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 01 ноември 2018 г. в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански от 14,00 ч. до 17,30 ч. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и декларации за съгласие от всички участници. 

 

2.    Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:•    В хотел „Пауталия", хотел „Тайм Аут“, хотел „Панорама“ или Пансион „Екокампус“ в интервала от 12,00 до 17,00 часа;•    Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Хотелите осигуряват настаняване на преференциални цени само за участниците в националното състезанието и техните ръководители. При регистрацията ръководителите на участниците трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, дата на раждане, постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от лична карта);•    Резервациите за настаняване се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели, в срок до 10.10.2018 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.

 

3.    На 02 ноември 2018 г. (петък), след 14,00 участниците могат да посетят Археологическия музей в града. 

 

4.    Закриването на състезанието ще се състои на 03 ноември 2018 г. от 10,00 часа в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански .

 

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 

1.    Състезателната част ще се проведе в зали на ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански.2.    В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите) в срок до 26.10.2018 г. 3.    Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.4.    Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, спонсори или др.Моля, в срок до 17,30 часа на 09.10.2018 г., директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:•    в несканиран вид;•    с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;•    файлът - заявка да е наименуван: ENSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: ENSF_ Uchilische _SMG.xls.За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Анета Богомилова Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, телефони: 0893 076407 и 073/88-52-71, e-mail: stoyanova@rio-blg.com.

 

Приложения:1.    Програма на състезанието;2.    Оферти за настаняване в хотели;3.    Образец на заявка за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД 

09.10.2018

Състезание - "Речеви и комуникативни умения на английски език"

Изх. № РУО1-25800/08.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да се проведе до 14.10.2018 г. Мотото за учебната 2018/2019 година е: Technology creates more problems than it solves.

 

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.10.2018 г.

 

Регламентът на състезанието остава непроменен.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Есенно национално състезание по физика в гр. Сандански.

Изх. РУО1 – 25416/ 03.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. в гр. Сандански ще се проведе Есенното национално състезание по физика. 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански. Съорганизатори са училищата от град Сандански, със съдействието на Община Сандански.

В състезанието участват ученици от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови групи.

Учениците, представят декларация за съгласие техните резултати да бъдат обработвани и оповестявани публично, подписана от тях и от родител до директора на училището преди провеждане на състезанието.

По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РУО.

Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.

 

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Официалното откриване на състезанието ще се състои на 01 ноември 2018 г. от 18.00 часа в Дом на културата – гр. Сандански.Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 01 ноември 2018 г. в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански от 14,00 ч. до 17,30 ч. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и декларации за съгласие от всички участници.
 2. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:
 • В хотел „Пауталия", хотел „Тайм Аут“, хотел „Панорама“ или Пансион „Екокампус“ в интервала от 12,00 до 17,00 часа;
 • Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Хотелите осигуряват настаняване на преференциални цени само за участниците в националното състезанието и техните ръководители. При регистрацията ръководителите на участниците трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, дата на раждане, постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от лична карта);
 • Резервациите за настаняване се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели, в срок до 10.10.2018 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.
 1. На 02 ноември 2018 г. (петък), след 14,00 участниците могат да посетят Археологическия музей в града.
 2. Закриването на състезанието ще се състои на 03 ноември 2018 г. от 10,00 часа в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански .

 

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 1. Състезателната част ще се проведе в зали на ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански.
 2. В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите) в срок до 26.10.2018 г.
 3. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.
 4. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

Моля, в срок до 17,30 часа на 09.10.2018 г., директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът - заявка да е наименуван: ENSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: ENSF_ Uchilische _SMG.xls.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Анета Богомилова Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, телефони: 0893 076407 и 073/88-52-71, e-mail: stoyanova@rio-blg.com.

Приложения:

 1. Програма на състезанието;
 2. Оферти за настаняване в хотели;
 3. Образец на заявка за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

е,

 

04.10.2018

Покана за участие в конкурс

Изх. № РУО1- 25414/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение с нестопанска цел „Усмивка“ с вх.№ РУО1- 25117/01.10.2018 год. Ви уведомявам, че  Сдружение “Усмивка“ организира 5-ти Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2018“ под надслов „Уважение, Сплотеност и Подкрепа! Усмивката прави сила“.

 

Конкурсът се провежда с подкрепата на Община Бургас и крайният срок за участие е 06.12.2018 г.

 

За повече информация:  уеб адрес - www.usmivka2018.org и тел. +359887395403

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.10.2018

Младежки поетичен фестивал на руски език „Поезията е моята държава“

 

Изх. № РУО1-25160/01.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25112/01.10.2018 г., Ви уведомявам, че по инициатива на Руски камерен театър и Московски Културен център „Дом на Москва в София“ ще се проведе Младежки поетичен фестивал на руски език „Поезията е моята държава“, посветен на 205-та годишнина на руския поет Фьодор Тютчев.

Във фестивала могат да вземат участие ученици, имащи в своя репертоар стихотворения и музикални произведения на следните автори: Ф. И. Тютчаев, Н. А. Некрасов, А. А. Фет.

Фестивалът ще се проведе на 17.11.2018 г. в Дома на Москва в гр. София с адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 92. Заявките ще се приемат до 12.11.2018 г.

       

Приложения:

1. Заявка за участие.

2. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

/съгласно заповед № РД02-2147/27.09.2018 г.

на началника на РУО – София-град/