14.12.2018

Общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“

Изх. № РУО1-31738/14.12.2018 г.

 

   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА    СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   В изпълнение на заповед № РД №09-2606/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правила за организация и график на провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебна 2018/2019 г. и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 25.01.2019 г. (петък) ще се проведе общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI и VII клас.

При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок - 28.12.2018 г., до 17.00 часа да се регистрирате чрез онлайн формуляр за участие https://drive.google.com/open?id=1mEuBpctsmn1jAgprM6JM_qvy3JTqW4SAshNxiOIj50M, който включва – наименование на училището, актуален електронен адрес, на който ще бъде изпратен линк за получаване на задачите, брой участници, брой зали, заповед №… на директора за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“ /с определени зали, квестори, комисия за проверка и комисия за оценка на конкурсните резултати на учениците/. 

Участието на учениците в този кръг не е анонимно. Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 минути извън времето за работа. За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо в залите да бъде осигурена техника за възпроизвеждане на звуков файл, запис на аудиофайлове (диск, флашпамет, др.) и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер. Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.

Задачите на състезанието ще бъдат изпратени в 10.00 часа на 25 януари 2019 година на електронната поща на училищата, заявили участие в Националното състезание, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.

Училищата, които са взели участие в състезанието, следва:

- в срок до 05.02.2019 г. да изпратят електронни списъци на класираните участници, съответно за IV, V, VI и VII клас на електронната поща на Адриан Николов – старши експерт по изкуства – a.nikolov1@edusofia.bg , както и:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- в срок до 07.02.2019 г. в РУО- София-град (ул.“Антим I“ №17, ет.4, стая 412) в интервала от време – 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.  да представят с придружително писмо на хартиен носител съгласно регламента:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
 • оригиналните писмени работи на класираните ученици.

Моля, да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието, без да се нарушава учебният процес.

 

Желая успех на всички участници!

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.12.2018

Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1- 31485/12.12.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-31366/11.12.2018 г., Ви уведомявам, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени графиците и дейностите по организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през 2018/2019 г., в периода 18.01 – 20.01.2019 г. в ППМГ „Добри Чинтулов” - град Сливен, ще се проведе Зимен математически турнир за ученици от VІІІ до ХІІ клас.

            Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 11.01.2019 г., като всяко училище подава обобщен формуляр – заявка /по образец/ на имейл: zms2019@abv.bg.  

За участието си в Зимен математически турнир всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят /настойникът, попечителят, носещ родителска отговорност за ученика/, подава декларация по образец за съгласие за публично оповестяване на резултатите. 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за турнира.

 

Приложения:

1. Предварителна програма на Зимен математически турнир;

2. Формуляр – заявка за участие;

3. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Зимен математически турнир, 18.01.2019г. – 20.01.2019 г.;

4. Условия за настаняване.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

11.12.2018

Общинския кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-31314/11.12.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), напомням, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2018 г. от 09:00 ч.

 

Общинският кръг на олимпиадата по математика се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

 

Темите със задачи за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 15.12.2018 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 15.12.2018 г. след приключване на олимпиадата.

 

Подробни указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика са публикувани на сайта на РУО София-град, секция „Служебна информация“ с писмо с изх. № РУО1- 29362/19.11.2018 г.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

07.12.2018

Регламент за организиране на олимпиадата по астрономия

Изх. № РУО1-31120/07.12.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия през учебната 2018/ 2019 год., заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата, Ви уведомявам:

І. Олимпиадата по астрономия ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 15 януари 2019 год. включително;
 • Областен 23 февруари 2019 год. от 14:00 ч.;
 • Национален – на 19 и 21 април 2019 год. в гр. Стара Загора от 8:00 ч.

ІІ. В олимпиадата по астрономия могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи: V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас,  ІХ – ХІІ клас.

Всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки:

Възрастовата група V – VІ клас включва ученици, както следва:

 • V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас;
 • VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас;

Възрастовата група VІІ – VІІІ клас включва ученици, както следва:

 • VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Възрастовата група ІХ – Х включва ученици, както следва:

 • ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за VІІІ или ІХ клас по природните науки/;
 • Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или Х клас по природни науки/.

Възрастовата група ХІ – ХІІ клас включва ученици, както следва:

 • ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за Х или ХІ клас по природните науки/
 • ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или ХІІ клас по природните науки/

Ученик, който отговаря на критериите за участие във възрастова група ІХ-Х клас, при желание и преценка на възможностите си има право да се яви на олимпиадата като участник във възрастова група ХІ-ХІІ клас. Това се осъществява само след подаване на декларация, подписана от родител с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до старши експертите по природни науки и екология в РУО пет работни дни преди публикуване на темите за общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група ХІ-ХІІ клас започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове.

ІІІ. Общински кръг.

1. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище, в което има желаещи ученици.

2. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

3. Общинският кръг е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др. в периода до 15 януари 2019 г., включително.

4. Темата на всяка възрастова група е различна и включва 6 задачи, които са съставени, по учебна програма изготвена от национална комисия.

 •  За учениците от V до VІІІ клас на основата на учебното съдържание от общообразователната  подготовка по „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 •  За учениците от ІХ до ХІІ клас на основата на учебното съдържание от общообразователната/ задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

5. Задачите за олимпиадата по астрономия ще бъдат публикувани на сайта на МОН, сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg не по-късно от 01.12.2017 год.

6. Директорът на училището определя със заповед училищна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата и комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата.

Задължения на училищните комисии:

 • информират учениците за предстоящата олимпиада;
 • размножават темите за общинския кръг и ги предоставя на всички желаещи ученици в срок от два дни;
 • приемат писмените работи от учениците, най-късно до 15.01.2019 год.
 • проверяват писмените работи на учениците.

При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: брой точки от всяка задача, общ брой точки от задачите поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Проверители могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета „Човекът и природата“ (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.

 • изготвят протокол с резултатите на всички ученици от общинския кръг на олимпиадата по астрономия, по състезателни групи, и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

7. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани на 16.01.2019 год., на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg, като достъпът до тях ще става с парола. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата на 16.01.2018 г.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 1/2 от максималния брой точки.

На 21.01. и 22.01.2019 год. от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 часа до 17.30 часа в РУО – София-град в стая № 416 на старши експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички участвали ученици по състезателни групи от общинския кръг, подписан от проверителите, директора на училището и подпечатан с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, Моля да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по астрономия се представят на областната комисия на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на класираните ученици на областен кръг на олимпиадата по астрономия се представят на областната комисия на хартиен носител, а също така се изпращат и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, класирани за областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

ІV. Областен кръг.

1. Областният кръг се организира и провежда от РУО – София-град. Времетраенето е 4 астрономически часа.

2. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.

3. Началникът на РУО определя със заповед областна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия. Председател на комисията е старши експерт по природни науки и екология, а членове - директорите на училищата-домакини и квестори. Квесторите не могат да бъдат учители по учебните предмети физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и география и икономика.

4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия и ще бъдат изпратени на електронния адрес на старши експертите по природни науки и екология на 23.02.2019 год. в 13.30 часа.

5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от общообразователната/ задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.

6. Писмените работи на учениците са анонимни за възрастови групи – VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

7. Председателят на Областната комисия предава писмените работи в МОН.

8. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от Областна комисия за V-VІ клас и от Национална комисия за останалите възрастови групи VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

9. Индивидуалните резултати на учениците от VІІ клас от областния кръг на олимпиадата по астрономия, могат да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за тези ученици резултатите се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.

10. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на Националния кръг представя в МОН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.

V. Национален кръг

1. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап включва от теоретически задачи, а вторият –практически и/ или наблюдателни задачи.

2. Времетраенето на националния кръг на олимпиадата по астрономия е:

• теоретически етап – 4 астрономически часа;

• практически етап – до 2 астрономически часа;

3. Задачите и критериите за оценяване се разработват от Национална комисия.

4. Писмените работи на учениците са анонимни. Оценяването им се извършва от Националната комисия.

Една от основните цели на олимпиадата е насърчаване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение, както и самостоятелната подготовка на учениците. Подготовката на олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по учебните предмети човекът и природата, география и икономика и физика и астрономия, изучавани в училище.

В тази връзка моля ползвайте учебните програми, публикувани на сайта по „Природни науки“, категория „Олимпиада по астрономия“, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия. За най-успешно представяне в олимпиадата, включително и на Международната олимпиада, е изготвена програма максимум.

Информация за олимпиадата по астрономия можете да получите и от сайта на олимпиадата: http//astro-olymp.org/bgprograma.html

Приложения:

1. Задачи за V – VІ клас.

2. Задачи за VІІ – VІІІ клас.

3. Задачи за ІХ – Х клас.

4. Задачи за ІХ – ХІІ клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

 

Изх. № РУО 1-30732/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ, Ви уведомявам:

І. XXXI Национална олимпиада по  ФИЛОСОФИЯ ще се проведе в три кръга:

1. Общински (училищен) - до 02.02.2019 г.

2. Областен – на 09.02.2019 г. Начало 09.00 часа.

3. Национален – 29.03 - 31.03.2019 г., гр. Варна.

ІІ. Участие:

Олимпиадата по философия се провежда за ученици от VIII до ХІІ клас.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. В срок до 31.01.2019 г.  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора /правоспособни учители по философия/. При проверката и оценката всеки от двамата проверители изготвя  кратка рецензия  и определя броя на точките по действащите критерии.  Отделно се изписва обща рецензия, окончателният брой точки на участника/ средноаритметичен от броя точки на двамата проверители/, имената и подписите на проверителите.

2. Критериите по които се оценяват писмените работи са:

• умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.

• оригиналност – до 30 т.

• убедителност – до 30 т.

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.

3. Учениците, участници в олимпиадата, подават декларации по т. 10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката (за съгласие за публикуване на резултатите) до директора на училището, в което се обучават. Популяризирането на резултатите на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ става съгласно Приложение 1 (Раздел V) към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година.

4. На 01.02./ петък/ и 04.02.2019 г. /понеделник/ от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава на старши експерта по ОНГОР - д-р Мая Митренцева:

- протокол на всички явили се ученици и техните резултати, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

- ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. За останалите ученици директорът представя декларация, че декларациите на учениците се съхраняват в училището.

Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща задължително в срок до 01.02.2019 г.  на имейл: rio_mmitrenceva@abv.bg

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО 1-30733/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ви уведомявам:

І.  Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

•          Общински (училищен) – до  19.02.2019 г.

•          Областен –  до 25.02.2019 г.

•          Национален – 19.04. - 21.04. 2019 г. в гр. Трявна, РУО - Габрово.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента. Анкетната карта се прилага към ПРОЕКТА и заедно се изпращат на областната комисия. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.

2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/ към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки.

3. В срок до 19.02. 2019 г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, заверен с подпис и печат от директора на училището.

4. Проектът, двата вида протоколи и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават на старши експерта  по обществени науки и гражданско образование  на 21.02.2019 г. /четвъртък/  от 09 .00 до 16. 30 ч. в кабинет 411. на РУО - София - град. Списъкът с класираните ученици  трябва да бъде изпратен на e-mail: rio_mmitrenceva@abv.bg

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева–  старши експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

                Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата

                        2. Образец на таблица с класираните ученици

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Предстоящо национално състезание „ Аз зная английски“ и промени в регламента на състезания „Многознайко“ за ученици от I – VII клас

Изх. № РУО1 – 30679/ 04.12.2018г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от екипа на състезания „Многознайко“ вх. №РУО1-30548/03.12.2018 г. и предстоящо национално състезание „ Аз зная английски“,  приложено Ви изпращам за сведение промените в регламента и график на състезанията за ученици от I – VII клас.

Приложение: съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-30710./04.12.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г и заповед  № РД 01-402/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 05 януари 2019 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 05 януари 2019 г. на следните адреси:http://www.math.bas.bg/infos/ и keleved.comНачало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.1.2 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html1.3 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.1.4 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 05.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  rio_r.voinova@abv.bg и на следния електронен адрес informatika.sofia@gmail.com. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 или 125 "Боян Пенев", ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://docs.google.com/forms/d/1chC8KlgcA2rmkqA_ARcTUhH6MQVBQwRvphzRj4DKGfs/edit, достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, като ги изпраща и на електронна поща rio_r.voinova@abv.bg4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

Приложения: 1. Регламент на олимпиада по информатика2. Инструкция за училищните комисии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.12.2018

Олимпиада по физика

Изх. РУО1 30334/ 29.11.2018 г.

                                                                                                         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

            В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2018/2019 год., регламента на олимпиадата по физика и заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 14 януари 2019 год.
 • Областен – на 17 февруари 2019 год.
 • Национален – на 05 и 07 април 2019 год. в гр. Русе

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

Първа състезателна група – ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VІІ клас;

Втора състезателна група - ученици, които през настоящата година са в VІІІ клас и изучават физика и астрономия;

Трета състезателна група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за ІХ клас /общообразователна подготовка/ и ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас в паралелки с интензивно изучаване на чужд език и изучават учебно съдържание за ІХ клас;

Четвърта състезателна група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за Х клас /задължителна подготовка и/или профилирана подготовка/ по учебни програми за ХІ - ХІІ клас /профилирана подготовка/, както и ученици от другите състезателни групи, които се подготвят по програмата за Международната олимпиада по физика.

При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до старши експертите по природни науки и екология в РУО до пет работни дни преди провеждане на общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове. Не се разрешава промяна на възрастовата група при участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка/общообразователната подготовка и в съответствие с учебна програма за общински кръг на олимпиада по физика, публикувана заедно с регламента на олимпиадата по физика. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по физика се разработват от учителите по физика и астрономия във всяко училище. Допуска се разработването им от екип от учители за група училища.

3. Времетраене на олимпиадата – 4 астрономически часа.

4. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на двамата проверители. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

5. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки, т.е 20 точки.

На 21.01. и 22.01.2019 год. от 9:00 до 12:00 часа и от 13:30 часа до 17.30 часа в РУО – София-град в стая № 416 на старши експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика по състезателни групи, подписан от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, моля да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали ученици в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика ученици да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг на олимпиада по физика, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

V. Областен кръг

1. Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи:

 • за учениците от първа състезателна група – три задачи от задължителната подготовка за V, VІ и VІІ клас;
 • за втора състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІІ клас;
 • за трета състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІ и VІІІ клас;
 • за четвърта състезателна група – две задачи от задължителната подготовка и една задача от профилираната подготовка за ІХ, Х-ХІІ клас.

Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

2. Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.

3. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             

4. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

5. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

6. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния кръг от Националната комисия.

7. Индивидуалните резултати на учениците от първа състезателна група от областния кръг на олимпиадата по физика, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за първа състезателна група резултатите се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в него се определят след окончателна проверка на писмените работи от областния кръг, която се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас и ІХ клас - от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас - от 50 до 60 ученици.

Темите за Националния кръг включват:

 • за първа състезателна група първа състезателна група - три задачи от общообразователната подготовка за V, VІ и VІІ клас;
 • втора състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІІ клас;
 • трета състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІІ и ІХ клас;
 • четвърта състезателна група – една задача от задължителната подготовка и три задачи от профилираната подготовка за Х – ХІІ клас.

Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за първа, втора, трета състезателни групи е 4 астрономически часа, а за четвъртата – 5 астрономически часа.

Учениците от четвъртата състезателна група, класирани на първите 20 места от първи етап, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават две експериментални задачи с продължителност 2,5 астрономически часа /по програма на МОФ/.

Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяване на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.

По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.

 

           

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

29.11.2018

Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Изх. РУО1 – 29989/ 26.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 31.01.2019 год.
 • Областен – на 24.02.2019 год. Начало 9:00 часа.
 • Национален – на 30.03. – 31.03 2019 год. в гр. Смолян.

ІІ. В олимпиадата по биология и здравно образование могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • І състезателна група 
 • ученици, които през настоящата учебна година са в VІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ІІ състезателна група
 • ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и са обучавани по учебен план изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН ученици с разширено изучаване на чужд език, с интензивно изучаване на чужд език; без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; ученици от училищата по изкуствата; спортните училища и училищата по културата;
 • ІІІ състезателна група
 • ученици, които през настоящата година са в ІХ клас на паралелки с интензивно изучаване на чужд език, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас с разширено изучаване на чужд език; ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; ученици от училищата по изкуствата, спортните училища, училищата по културата, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на гимназии и в профилирани паралелки на СУ с прием след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
 •  ІV състезателна група
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на професионални гимназии с прием след VІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на гимназии и СУ с прием след завършено основно образование в VІІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в ХІ и ХІІ клас на гимназии и СУ, обучавани по учебен план, съставен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Ако ученик заяви желание той може да участва не в своята, а в следваща състезателна група. При явяването му в по-висока състезателна група е необходимо подаване на декларация, с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока състезателна група. Декларацията се подава до експерта по природни науки в РУО, и с копие до директора на училището, в срок до три работни дни преди провеждането на Общинския кръг. Участието в по-висока сътезателна група започва от Общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

ІІІ. Общинският и областният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно. Допуска се провеждането му и в работен ден от седмицата в извън учебно време, в случаите че това може да се организира от училището.

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното съдържание по човекът и природата и биология и здравно образование от задължителната/ общообразователната подготовка, както следва:

Състезателна група

Учебно съдържание

Брой на задачите

Общ брой точки

Първа група

V – VІІ клас

Темата за първата състезателна група включва 45 задачи

100

Втора група

V – VІІІ клас

Темата за втората състезателна група включва 50 задачи

100

Трета група

 

V – ІХ клас

Темата за третата състезателна група включва 55 задачи

 

100

Четвърта

група

V – ХІІ клас

Темата за третата възрастова група включва 60 задачи

 

100

Задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Темите за всяка възрастова група включват различен брой задачи от трите типа.

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се разработват от учителите по биология и здравно образование във всяко училище. Допуска се разработването им от екип от учители за група училища.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от задачите, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи. Протоколите са по образец.

4. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки /100 точки/.

На 11.02 и 12.02.2019 год., от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в РУО – София-град в стая № 416 на експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, от общинския кръг, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици за областен кръг по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, моля Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

 

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование включват задачи, които се изработват от Национална комисия утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката в съответствие с т. ІІІ. 3. от регламента на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2018/ 2019 год.

2. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

3. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование са анонимни.

4. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, определена със заповед на началника на РУО - София град.

5. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

6. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния кръг от Националната комисия.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І-ва състезателна група от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, може да се използват от ученик за класиране за места по държавен план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І-ва състезателна група резултатите на учениците се отразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.                

VІ. Национален кръг

1. Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. Участниците в националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия. До участие в този кръг се допускат 120 ученици, разпределени в две групи:

 • І състезателна група: 60 ученици от първа и втора състезателни групи на областния кръг;
 • ІІ състезателна група: 60 ученици от трета и четвърта състезателни групи от областния кръг;

2. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД