Административна услуга № 2870: Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Правно основание за предоставяне:

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – чл. 32; чл. 45

Орган по предоставянето на административната услуга: 

Началник

Административно звено, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“
Адрес: обл. София, общ. Столична, град София 1303,
ул. „Антим I“ №17, 4 етаж, стая 401
Телефон за връзка: (02)9356050
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30 ч.

Начини на заявяване на услугата. Подаване на документи:

В РУО – София-град заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

  • лично – с документ за самоличност;
  • от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
  • от други лица (включително родители на пълнолетни лица)  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град.
  • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Заявлението по образец може да бъде подадено писмено или заявено устно в деловодството на РУО – София-град, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет.4, ст.401. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място.

Процедура и необходими документи:

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи.

Срок на предоставяне на услугата:

до един месец

Образци на формуляри:

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Срок на действие на документа:

безсрочно

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

безплатно 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва по административен ред пред министъра на образованието и науката и пред Административен съд – София-град в 14–дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата:

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението.

Документите могат да бъдат получени:

  • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;
  • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението.
  • С международна куриерска услуга на адреса от заявлението.