Административна услуга № 2875: Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Правно основание за предоставяне:

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 110, ал. 2

Орган по предоставянето на административната услуга: 

Началник

Административно звено, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“
Адрес: обл. София, общ. Столична,
гр. София, р-н Възраждане, ул. „Антим I“ №17, п.к. 1303
Телефон за връзка: (02)9356050
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30

Начини на заявяване на услугата. Подаване на документи:

Заявяването на услугата се осъществява чрез попълване на заявление по образец..
Заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

 • от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
 • от други лица (включително родители на пълнолетни лица)  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град.
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Заявлението може да бъде подадено писмено или заявено устно в деловодството на РУО – София-град, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет.4, ст.401. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място.

Процедура и необходими документи:

Признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заявител

Заявител по настоящата услуга може да бъде лице-родител (настойник, попечител, представител на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученик завършил IV клас в училище на чужда държава или от училище в системата на Европейските училища, желаещ  да кандидатства в V клас на места, определени с държавния план-прием.

Документите се подават в РУО по избор.

Необходими документи

Заявление по образец, в което се вписват личните данни на лицето, чиито документи се внасят за издаване на служебна бележка, личните данни на подателя, както и адрес на получателя, в случай че заявителят желае получаване на документите по пощата.

 1. Документ за предплащане на цената за пощенската услуга (в случай, че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка или с международна куриерска услуга).
 2. Документ за завършен  IV клас в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 3 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 3 в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

Документите по т. 3 и т. 4 се представят преведени на български език от заклет преводач.

Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверка

Процедура по предоставяне на административната услуга

Заявлението за извършване на услугата се подава писмено или устно. Устните заявления след съставянето на протокол за приемането им и писмените заявления се приемат от служител в Звеното за административно обслужване на РУО – София-град и се регистрират.

Заявителят подава необходимите за издаване на уверението документи: в Звеното за административно обслужване на Регионалното управление на образованието, което се намира на адрес: гр. София-град, ул. “Антим I“ № 17, ет. IV, стая №401 всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа.

Образец на заявлението може да получите и на място в Звеното за административно обслужване на РУО.

Срок на предоставяне на услугата:

До 14 дни

Образци на формуляри:

 1. Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прие.
 2. Протокол за приемане на устно заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в v клас на места, определени с държавния план-прием

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Срок на действие на документа:

Безсрочно

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Безплатно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгл. чл.81, ал.1 от АПК могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. Жалбата се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата:

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, служебната бележка може да бъде получена на мястото, където са подадени документите – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението.

Документите могат да бъдат получени:

 • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;
 • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението.
 • С международна куриерска услуга на адреса от заявлението.