Административна услуга – 2: Предоставяне на достъп до обществена информация

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

Закон за достъп до обществена информация – чл. 24.

Орган, който предоставя административната услуга:

Началник на РУО – София-град.

Административно звено, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:

Регионално управление на образованието – София-град,
Ул.“Антим І“ №17, София 1303, България.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Предоставя се въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Образци на формуляри, които се попълват:

Заявление за достъп до обществена информация;

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена инф.

Начини на заявяване на услугата:

Със заявление или устно на гише (деловодство, стая 401), по пощата или по електронен път на адрес [email protected] или чрез платформата за достъп до обществена информация.

Срок на действие на документа:

30 дни.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите (без ДДС) при предоставяне на общ. информация: дискета (1 бр.) – 1,20 лв.; CD (1 бр.) – 5,00 лв.; ел. поща (1 МВ) – 0,30 лв.; заплаща се всеки започнат МВ и се използва за инф., съществуваща в ел. вид; разпечатване (1 стр., А4) – 0,12 лв.; ксерокопие (1 стр., А4) – 0,09 лв.; факс (1 стр., А4) – 0,60 лв.; видеокасета (1 бр. + ст. на записа в мин.); Запис (4,90 лв. + 0,25 лв. на мин).; аудиокасета (1 бр. + ст. на записа, изчислена в мин. запис) – 1,60 лв. + 0,25 лв. на мин.; устна справка (15 мин.) – 1,50 лв.; писмена справка (1 стр., А4) – 1,59 лв.

Начин на плащане:

по банков път, чрез ПОС терминал в деловодството.

Орган, осъществяващ контрол:

Министерство на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Решенията се обжалват пред административните съдилища или пред ВАС в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на АПК в 14 дн. ср. от получаването им.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата:

На гише – стая 401 (деловодство), по пощата с обратна разписка или на електронна поща в зависимост от законоустановените разпоредби.