Административна услуга – 2: Предоставяне на достъп до обществена информация

Правно основание за предоставяне:
Орган по предоставянето на административната услуга: 

Началник.

Административно звено, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката
Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“
Адрес: обл. София, общ. Столична,
гр. София, р-н Възраждане, ул. „Антим I“ №17, п.к. 1303
Телефон за връзка: (02)9356050
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30.

Процедура и необходими документи:
Начини на заявяване на услугата. Подаване на документи:
Срок на предоставяне на услугата:
Образци на формуляри:
Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
Срок на действие на документа:
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected]
Начини на получаване на резултата от услугата: