Административна услуга № 2133: Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Правно основание за предоставяне:

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3, Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. „в“

Орган по предоставянето на административната услуга: 

Началник

Административно звено, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“
Адрес: обл. София, общ. Столична, град София 1303,
ул. „Антим I“ №17, 4 етаж, стая 401
Телефон за връзка: (02)9356050
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30 ч.

Начини на заявяване на услугата. Подаване на документи:

В РУО – София-град заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

  • лично – с документ за самоличност;
  • от други – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град.
  • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Заявлението по образец може да бъде подадено писмено или заявено устно в деловодството на РУО – София-град, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет.4, ст.401. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място.

Процедура и необходими документи:

Постъпилото в РУО заявление и приложените документи се разглеждат и в 14-дневен срок началникът издава удостоверението.

Срок на предоставяне на услугата:

До 14 дни

Образци на формуляри:

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж

Срок на действие на документа:

Безсрочно

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Безплатно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва по административен ред пред министъра на образованието и науката и пред Административен съд – София-град в 14–дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата:

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението.

Документите могат да бъдат получени:

  • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето.
  • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението.
  • С международна куриерска услуга на адреса от заявлението.