Административна услуга № 2826: Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити – ПРОЦЕДУРА.

Правно основание за предоставяне:

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 222, ал. 5, Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 50, ал. 1

Орган по предоставянето на административната услуга: 

Началник

Административно звено, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“

Адрес: обл. София, общ. Столична, град София 1303,

ул. „Антим I“ №17, 4 етаж, стая 401

Телефон за връзка: (02)9356050

Адрес на електронна поща: [email protected]

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30 ч.

Начини на заявяване на услугата. Подаване на документи:

Съгласно чл. 51, ал. 1 на Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, педагогически специалист, който желае признаване на повишаването на квалификацията, подава заявление по образец до началника на съответното регионално управление на образованието, към което прилага копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, от които са видни съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието в квалификационни форми по чл. 46, т. 1, буква „д“ с доклад, съобщение, презентация или публикация.

Заявленията може да се подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли.
– Преди подаване на заявлението в деловодството на РУО – София-град оригиналите на Документите (лична карта, диплома за висше образование и оригиналите на документите по чл. 51, ал. 1 от Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ) се представят в РУО – София-град, при председателя на комисията, а при негово отсъствие – при член на комисията, за предварителен преглед верността и пълнотата на представените документи. Служебното лице  удостоверява резултата от извършената проверка с подпис на заявлението и текст „проверено“.

– Заявлението и одобрените документи се подават в деловодството на РУО – София-град за издаване на входящ номер.

– Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите документи или лицето не представи оригиналите им за сверяване.
– Допълнително при необходимост се представят и други документи, посочени от комисията по чл. 52, ал. 1 от наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
– Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43 от Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, се представят в превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 98 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.).
– Документите по ал. 6 от горепосочената наредба, както и допълнително изисканите документи по ал. 5 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

В РУО – София-град заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

 • лично – с документ за самоличност;
 • от други – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град.
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Заявлението по образец може да бъде подадено писмено или заявено устно в деловодството на РУО – София-град, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет.4, ст.401. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място.

Процедура и необходими документи:

Съгласно чл. 53. (1) от наредба №15/22.07.2019 г. Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, началникът на регионалното управление на образованието признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, проведена от организации извън определените по чл. 43, в срок до 7 дни от подаване на заявлението и приложените към него документи, като издава удостоверение за признаване на квалификационни кредити.
Срокът за произнасяне може да бъде удължен, в случай че се налага да бъдат изискани допълнително документи.Постъпилото заявление в РУО и приложените документи се разглеждат от комисия определена със заповед на началника на РУО, която разглежда заявлението и приложените към него документи, като:

 1. установява легитимността на организацията, която е извършила обучението за повишаване на квалификацията или е провела форма за повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1, буква „д“, на която е представено научно съобщение или доклад;
 2. приравнява академичните часове от обучението към броя на квалификационните кредити;
 3. установява участието във форми за повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1 с доклад или научно съобщение след публикуването им в специализирано издание.

Комисията изготвя протокол от заседанията и доклад с предложение до началника на регионалното управление на образованието за признаване или за отказ за признаване на квалфикационни кредити.

Така регламентираните изисквания за присъждане на квалификационни кредити, дава възможност на началника на регионалното управление съгласно чл. 53 и чл. 54 на Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката да признае и да издаде удостоверение за квалификационни кредити  или да направи мотивиран отказ за признаване.

Срокът за произнасяне може да бъде удължен в случай, че се налага да бъдат изискани допълнителни документи, свързани с признаването.

Началникът на регионално управление на образованието отказва признаване, когато:

 1. е установено, че организацията, извършила обучението или провела форма за повишаване на квалификацията по чл. 46, т. 1, буква „д“, не е легитимна – не съответства на посочените в чл. 50, ал. 2 или 3 организации или институции;
 2. придобитата квалификация не е свързана с компетентности от професионалния профил на съответния педагогически специалист.
  Началникът на РУО писмено уведомява заинтересованите лица.

Срок на предоставяне на услугата:

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 7 дни от подаване на заявлението.

Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация.

Образци на формуляри:

Заявление за признаване на повишаване на квалификация

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на повишаване на квалификацията

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Срок на действие на документа:

Безсрочно

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Безплатно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва по административен ред пред министъра на образованието и науката и пред Административен съд – София-град в 14–дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата:

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението.

Документите могат да бъдат получени:

 • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;
 • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението.
 • С международна куриерска услуга на адреса от заявлението.