Административна услуга №2: Предоставяне на достъп до обществена информация

Правно основание за предоставяне:

Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – чл. 24

Орган по предоставянето на административната услуга: 

Началник

Административно звено, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“
Адрес: обл. София, общ. Столична,
гр. София, р-н Възраждане, ул. „Антим I“ №17, п.к. 1303
Телефон за връзка: (02)9356050
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30

Начини на заявяване на услугата. Подаване на документи:

Със заявление или устно на гише (деловодство, стая 401), по пощата, по електронен път на адрес [email protected], чрез системата за сигурно електронно връчване или чрез платформата за достъп до обществена информация

Процедура и необходими документи:

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация задължително съдържа:

  • трите имена или наименованието и седалището на заявителя
  • адрес за кореспонденция със заявителя
  • описание на исканата информация
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация

Заявителите могат да ползват и формуляра-образец, който могат да получат и от служител по ЗДОИ. Заявленията се адресират до началника на РУО – София-град и се регистрират чрез автоматизирана информационна система. Получените по пощата или на официалния е-mail адрес на управлението заявления също се регистрират чрез автоматизирана информационна система, чрез регистрационен номер и дата. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните  по чл. 25, ал.1, т.1, 2, 4 от ЗДОИ.

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в срока по чл.28 от ЗДОИ – 14 дневен срок, след датата на регистрирането им. В случаите, когато исканата информация не е достатъчно ясно формулирана или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за уточняване и конкретизиране на предмета на исканата обществена информация.

Срок на предоставяне на услугата:

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 7 дни от подаване на заявлението. Срокът за разглеждане започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата обществена информация. Този срокът може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в  голям обем. За удължаването на срока се уведомява писмено заявителят. Срокът може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира. Когато РУО – София-град не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган. За препращане на заявлението се уведомява писмено заявителят. Когато РУО – София-град не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение началникът на РУО – София-град уведомява за това заявителя в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

Образци на формуляри:

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Срок на действие на документа:

безсрочно

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите (без ДДС) при предоставяне на общ. информация: дискета (1 бр.) – 1,20 лв.; CD (1 бр.) – 5,00 лв.; ел. поща (1 МВ) – 0,30 лв.; заплаща се всеки започнат МВ и се използва за инф., съществуваща в ел. вид; разпечатване (1 стр., А4) – 0,12 лв.; ксерокопие (1 стр., А4) – 0,09 лв.; факс (1 стр., А4) – 0,60 лв.; видеокасета (1 бр. + ст. на записа в мин.); Запис (4,90 лв. + 0,25 лв. на мин).; аудиокасета (1 бр. + ст. на записа, изчислена в мин. запис) – 1,60 лв. + 0,25 лв. на мин.; устна справка (15 мин.) – 1,50 лв.; писмена справка (1 стр., А4) – 1,59 лв.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва по административен ред пред министъра на образованието и науката и пред Административен съд – София-град в 14–дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

[email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата:

Съгласно чл. 61, ал. 4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението.

Документите могат да бъдат получени: 

  • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;
  • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението.
  • С международна куриерска услуга на адреса от заявлението.