БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Заповед № РД09-528/02.03.2021 г. на МОН за утвърждаване на Секторна стартегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021-2030 г.

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД 09-156/27.01.2023 г.

Наредба № 8121з-194/21.02.2019 г. на МОН и МВР за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

План за действие на Регионално управление на образованието – София-град за безопасност на движението по пътищата за 2024 година

Информация за ПТП със загинали и/или ранени деца до навършване на 18-годишна възраст, предоставена от СДВР за област София-град за периода 01.01.2023 г.-30.06.2023 г.

 

Програми за обучение по БДП