ПРИЕМ В VIII КЛАС В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН СОФИЯ-ГРАД

2021/ 2022 учебна година

1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 Г. ПО УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ, утвърден със заповед № РД 01-215/ 27.04.2021 г. на началника на РУО – София-град

2. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

3. ПРИЕМ В СПОРТНИ УЧИЛИЩА

4. ПРИЕМ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

5. ПРИЕМ В ДУХОВНИ УЧИЛИЩА – Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ Прием | (sofia-seminaria.org)

(публ. на 28.04.2021 г.)