Екипът на РУО – София-град

Име

Длъжност

№ стая Служебен телефон
1. д-р Ваня Кастрева Началник на РУО – София-град 505 02 935 6050

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
Подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО – София-град, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица и контрол в рамките на функционалната си характеристика по чл. 13 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

2. Милен Балджев Началник на отдел АПФСИО 508 02 935 6050
3. Вероника Кирилова Главен юрисконсулт 502 0886004393
4. Любка Методиева Старши експерт по информационно осигуряване 510 0886021494
5. Константин Костов

Старши експерт по анализ на информацията

510 0886037903
6. д-р Климент Христов

Старши експерт по административно обслужване и връзки с обществеността

501 0886024453
7. Надежда Тодорова

Главен специалист – човешки ресурси

507 0886040315
8. Алексей Димитров

Главен счетоводител

516 02 935 6053
9. Георги Пашов

Старши експерт по финансово осигуряване

501 0886029691
10. Красимирка Тодорова  Счетоводител 517 0886012249
11. Невяна Златевска  Счетоводител 517 0886051738
12. Катя Васева

Главен специалист

505 02 935 6050
13. Цветанка Велева Гл. специалист – деловодител 401 0886004353
14. Камелия Иванова Специалист – деловодител 401 02 935 60 81
15. Елена Йоловска Технически сътрудник-касиер 407 0886014863
16.

Вержиния Рангелова

Технически сътрудник домакин-архивар

413 0886025900

Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“
Подпомага дейността на началника на РУО – София-град, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика по чл. 14 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

17. Светла Димитрова Началник на отдел ОМДК 514 02 935 6052

Предучилищно образование
Старши експертите по предучилищно образование координират, организират, контролират и методически подпомагат прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти за предучилищното образование, за усвояването на българския книжовен език и за гражданското, екологичното и интеркултурното образование в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на област София-град.

18. Иван Йовчев

Старши експерт

417 0886060054
19.

Старши експерт

417

Обучение в начален етап
Старши експертите за обучението в начален етап координират, контролират, организират и методически подпомагат изпълнението на държавните образователни стандарти и на учебните програми, прилагани по учебните предмети в начален етап на основно образование (1-4 клас) на територията на област София-град.

20. Мариана Георгиева
(за райони: Връбница, Възраждане, Искър, Красна поляна, Кремиковци, Люлин, Надежда, Нови Искър, Сердика, Средец, Студентски, Триадица)
Старши експерт 511 0886049008
21. Геновева Черкезова
(за райони: Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Лозенец, Младост, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Слатина)
Старши експерт 511 0886049977

Организация на средно образование
Старши експертите по организация на средното образование анализират, контролират, координират и методически подпомагат управленската дейност на директорите на образователните институции на територията на област София-град за осъществяване на държавната образователна политика.

22. Боянка Кънева
(за райони: Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево, Подуяне)
Старши експерт 515 0886020208
23. Ваня Станчева
(за райони: Банкя, Възраждане, Лозенец, Нови Искър, Слатина)
Старши експерт 515 0886038750
24. Вилма Доминикова
(за райони: Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост, Студентски)
Старши експерт 512 0886053951
25. д-р Атанас Паскалев
(за райони: Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика, Триадица
Старши експерт 512 0886005922
26. Кристина Габровска
(за райони: Красно село, Люлин, Овча купел, Средец)
Старши експерт 506 0886037253

Професионално образование и обучение
Старши експертите по професионално образование и обучение създават условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на обучението по професионална подготовка.

27.

Старши експерт 410
28.

инж. Велина Томова

Старши експерт 410 0886065364
Приобщаващо образование
Старши експертите по приобщаващо образование подпомагат провеждането на политиката и реализиране дейностите на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие с фокус на децата и учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, както и на децата и учениците от етническите малцинства и на децата и учениците търсещи или получили международна закрила.
29.

Анелия Апостолова
(за райони: Банкя, Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Оборище, Овча купел, Средец)

Старши експерт 409 0886024248
30.

Силвия Пеева
(за райони: Връбница, Илинден, Красна поляна, Младост, Надежда, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Студентски, Триадица)

Старши експерт 409 0886014362

Български език и литература
Старши експертите по български език и литература създават условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебния предмет български език и литература.

31. Станислав Георгиев
(за райони: Витоша, Възраждане, Изгрев, Надежда, Красно село, Кремиковци, Овча купел, Младост, Оборище, Панчарево, Средец, Студентски)
Старши експерт 415 0886036734
32. Събка Попова
(за райони: Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Искър, Нови Искър, Лозенец, Сердика, Подуяне, Слатина, Триадица)

Старши експерт

415 0886024275

Чужд език и майчин език
Старши експертите по чужд език и по майчин език създават условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети чужд език и майчин език.

33. Диана Джарова
(за езици: руски, френски, немски, италиански, португалски, норвежки)
Старши експерт 405 0886010915
34. Вера Влахова
(за езици: английски, испански и източни)
Старши експерт 405 0886025474

Математика
Старши експертът по математика създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебния предмет математика.

35. Старши експерт 513

Информатика и информационни технологии
Старши експертът по информатика и информационни  технологии създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети компютърно моделиране и информационни технологии (в прогимназиален етап), информатика и информационни технологии.

36. Нели Георгиева Старши експерт 513 0886004695

Обществени науки, гражданско образование и религия
Старши експертите по обществени науки, гражданско образование и религия създават условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование и религия.

37. Румяна Вангелова Старши експерт 412 0886004952
38. Старши експерт 411
39. д-р Мая Митренцева Старши експерт 411 0886012332

Природни науки и екология
Старши експертите по природни науки и екология създават условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда.

40.

Петя Иванова

(за учебни предмети: Биология и здравно образование и Физика и астрономия)

Старши експерт 416 0886062484
41.

Камен Радев

(за учебни предмети: Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата)

Старши експерт 416 0886007586

Квалификация на педагогическите специалисти
Старши експертът за квалификация на педагогическите специалисти подпомага провеждането на политиката и реализирането на дейностите на РУО – София-град в областта на квалификацията и кариерното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като осигурява на регионално ниво организационно-методическа подкрепа, консултиране и контрол при реализиране на дейностите, свързани с повишаване на квалификацията, професионалното и кариерното развитие на педагогическите специалисти.

42.

Старши експерт

408
Изкуства
Старши експертът по изкуства създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на РУО – София-град чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети музика, изобразително изкуство и хореография.
43. Ваня Блъскова Старши експерт 408 0886027340