Екипът на РУО – София-град

Име

Длъжност

№ стая Служебен телефон
1. Д-р Ваня Кастрева Началник на РУО – София-град 505 02 935 6050

Отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

2. Вероника Кирилова Началник на отдел „АПФСИО“ 502 0886004393
3. Румяна Стефанова Главен юрисконсулт 508 0885799447
4. Любка Методиева Старши експерт по информационно осигуряване 510 0886021494
5. Константин Костов

Старши експерт по анализ на информацията

510 0886037903
6. Надежда Тодорова

Главен специалист – човешки ресурси

507 0886040315
7. Алексей Димитров

Главен счетоводител

516 02 935 6053
8. Георги Пашов

Старши експерт по финансово осигуряване

501 0886029691
9. Красимирка Тодорова  Счетоводител 517 0886012249
10. Невяна Златевска  Счетоводител 517 0886051738
11. Катя Васева

Главен специалист

505 02 935 6050
12. Цветанка Велева Гл. специалист – деловодител 401 0886004353
13. Камелия Иванова Специалист – деловодител 401 02 935 60 81
14. Елена Йоловска Технически сътрудник-касиер 407 0886014863
15.

Вержиния Рангелова

Технически сътрудник домакин-архивар

413 0886025900

Отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“

16. Светла Димитрова Началник на отдел „ОМДК“ 514 02 935 6052

Предучилищно образование

17. Иван Йовчев

Старши експерт

417 0886060054
18.

Старши експерт

417

Обучение в начален етап

19. Мариана Георгиева Старши експерт 511 0886049008
20. Геновева Черкезова Старши експерт 511 0886049977

Организация на средно образование

21. Боянка Кънева Старши експерт 515 0886020208
22. Ваня Станчева Старши експерт 515 0886038750
23. Вилма Доминикова Старши експерт 512 0886053951
24. Атанас Паскалев Старши експерт 512 0886005922
25. Кристина Габровска Старши експерт 506 0886037253

Професионално образование и обучение

26.

Старши експерт 410
27.

инж. Велина Томова

Старши експерт 410 0886065364

Приобщаващо образование

28.

Анелия Апостолова

Старши експерт 409 0886024248
29.

Силвия Пеева

Старши експерт 409 0886014362

Български език и литература

30. Станислав Георгиев Старши експерт 415 0886036734
31. Събка Попова

Старши експерт

415 0886024275

Чужд език и майчин език

32. Диана Джарова Старши експерт 405 0886010915
33. Вера Влахова Старши експерт 405 0886025474

Математика

34. Лидия Гавраилова Старши експерт 513 0886048944

Информатика и информационни технологии

35. Нели Георгиева Старши експерт 513 0886004695

Обществени науки, гражданско образование и религия

36. Румяна Вангелова Старши експерт 412 0886004952
37. Старши експерт 411
38. д-р Мая Митренцева Старши експерт 411 0886012332

Природни науки и екология

39. Петя Иванова Старши експерт 416 0886062484
40. Камен Радев Старши експерт 416 0886007586

Квалификация на педагогическите специалисти

41.

Старши експерт

408

Физическо възпитание и спорт

42. Старши експерт 412

Изкуства

43. Ваня Блъскова Старши експерт 408 0886027340