Историческа справка

за Регионално управление на образованието – София-град

1303 София, ул. „Антим І“ № 17, тел. 02 935-60-50

e-mail: [email protected], web адрес: http://www.ruo-sofia-grad.com

 

Регионално управление на образованието – София-град (РУО – София-град) е наследник на държавни институции от 80-те години на ХХ век. От създаването си през април 1992 г. няколко пъти сменя своите названия, но неизменно изпълнява функциите на териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол по спазване на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата и извънучилищни структури, създавайки условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на област София-град. Позната почти четвърт век като инспекторат, през 2015 г. институцията е преименувана на управление, название, което отговаря по-точно на възложените му задължения от новия Закон за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от август 2016 г.

През 2017 г. е публикуван Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО), според който РУО – София-град управлява и контролира системата на предучилищното и училищното образование. На територията на област София-град управлението осъществява методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностно развитие, планира и организира квалификацията на педагогическите специалисти.

РУО – София-град е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката. Началникът управлява и представлява РУО – София-град. Той е държавен служител, който се назначава от министъра на образованието и науката. Началникът на РУО – София-град провежда държавната политика в областта на образованието, планира, организира и контролира дейността на управлението, сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, съдейства за осигуряване на условия за функциониране на образователните институции, координира взаимодействието между участниците в образователния процес и институциите, териториалните органи на изпълнителната власт, местното самоуправление и регионалните синдикални структури на територията на област София-град.

В РУО – София-град работят служители по служебно и по трудово правоотношение. Орган по назначаване на служителите по служебно правоотношение е министърът на образованието и науката след провеждане на конкурс, а началникът на РУО – София-град назначава служителите по трудово правоотношение чрез процедура по подбор съгласно Кодекса на труда. Според ПУФРУО организационната структура на управлението разпределя служителите според нуждите на администрацията – обща и специализирана.

Общата администрация, обединена в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица и контрол в рамките на функционалната си характеристика по ПУФРУО. Специализираната администрация, обособена в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика по ПУФРУО.