Държавни зрелостни изпити

Изх. № РУО 1-26063/09.08.2021 г.

ДЗИ, сесия август-септември, учебна 2020/2021 г. –  Важни срокове

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., напомням, че сроковете на осъществяваните дейности са определени в Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 г., утвърден със заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на заповед № РД 01-346/25.06.2021 г. на началника на РУО – София-град допускането до ДЗИ на лица, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и са подали заявление за допускане до ДЗИ по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се извършва от Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ – ул. „Стара Планина“ №13, район „Оборище“.

Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

При необходимост от допълнителна информация или възникнали въпроси относно организиране и  провеждане на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., може да се обръщате към Атанас Паскалев – старши експерт по ОСО в РУО – София-град и председател на Регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ, тел. 0886 00 59 22

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г. – заявление за допускане до ДЗИ

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г.  в изпълнение на § 24, ал. 2 от ЗПУО и § 7 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, напомням:

  1. Подаването на заявления за допускане до ДЗИ от учениците на поверените Ви училища се извършва в срок от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г., включително. Съгласно чл. 24, ал. 3 от ЗНП държавните зрелостни изпити са два: по български език и литература и вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка. Съгласно § 24, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание може да не полагат втория държавен зрелостен изпит по чл. 24, ал. 3 от отменения Закон за народната просвета, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
  2. Изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета, съгласно § 8, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, може да се положи и от лица, които са се обучавали или се обучават в:

2.1. Чуждестранни училища в Република България.

2.2. Училища на чужди държави.

На изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят лица след завършено средно образование, след успешно приключване на последния гимназиален клас или по време на обучението в последния гимназиален клас в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави.

Лица, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да положат изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, изтеглят формуляра от сайта на РУО – София-град, разпечатват заявлението, попълват необходимите данни, подписват го, сканират/снимат и изпращат на служебната електронна поща [email protected].

Към писмото се прилагат сканирана диплома за средно образование или сканиран документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

Служебните бележки за подадено заявление ще бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

След проверка на подадените документи в РУО – София-град, допускането до изпит се извършва в 7. СУ „Свети Седмочисленици“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 28, определено със заповед № РД 01-119/24.02.2021 г. на началника на РУО – София-град.

Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признат при условията и по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Приложение: Заявление за допускане до ДЗИ

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД