Прием в V клас

Прием в V клас – учебна 2024/2025 година

________________________________________________________________________________________________

Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Вътрешни правила в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

 

Изх. № РУО 1-29/02.01.2024 г.

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.75 от Раздел V от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2024/2025 г., Ви предоставям Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 02.01.2024 г.)

________________________________________________________________________________________________

Изх. № РУО 1-39887/11.12.2023 г.

  

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ,  

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50, в съответствие с който, предложенията за приема в отделните училища и области се изготвят по образец, определен от министъра на образованието и науката, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието /РУО/ в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, ул. „Антим I“, №17 или на електронния адрес на институцията /e-mail: [email protected]/. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Приложение: образец на заявление

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3173/07.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град/

(публ. на 11.12.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________

Прием в V клас – учебна 2023/2024 година

________________________________________________________________________________________________

Държавен план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ на територията на област София-град за учебната 2023/2024 г.

 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям Ви заповед № РД 01-180/28.04.2023 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за V клас за учебната 2023/2024 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

             (публ. на 03.05.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на Държавен план-прием в V клас

 

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване за учебната 2023/2024 г. по училища и паралелки на територията на област София-град на държавен план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“, по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2023 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 28.04.2023 г. на e-mail: [email protected]

Приложение:

  1. Проект на заповед.

(публ. на 28.03.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________

Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Вътрешни правила в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2023/2024 година.        

 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2023/2024 г., Ви предоставям Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 03.01.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ,  

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщам внимание, че съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50, в съответствие с който, предложенията за приема в отделните училища и области се изготвят по образец, определен от министъра на образованието и науката, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието /РУО/ в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, ул. „Антим I“, №17 или на електронния адрес на институцията /e-mail: [email protected]/. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Приложение: Образец на заявление

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 06.12.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________

Прием в V клас – учебна 2022/2023 година

________________________________________________________________________________________________

Държавен план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ на територията на област София-град за учебната 2022/2023 г.

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям Ви заповед № РД 01-413/26.04.2022 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за V клас за учебната 2022/2023 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 27.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V клас.

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2022/2023 г. на територията на област София-град по училища и паралелки.

Окончателният вариант ще бъде публикуван, след като в срок до 30.04.2022 г. държавният план-прием бъде утвърден, съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 22.04.2022 г. на e-mail: b.kaneva@edusofia.bg

 

Приложение:

  1. Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V клас.

 

(публ. на 22.03.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________

Прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година в Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ“ към Министерство на културата

          

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10327/10.03.2022 г. от директора на Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ“, в изпълнение на чл. 24, ал. 1, т. 1, глава Трета от Наредба №1/12.08.2016 г. на Министерство на културата за прием на ученици в V клас, Ви предоставям информация за прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година в Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ“ към Министерство на културата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 17.03.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________

Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Вътрешни правила в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година.

 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2022/2023 г., Ви предоставям Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 20.12.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ,  

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50, в съответствие с който, предложенията за приема в отделните училища и области се изготвят по образец, определен от министъра на образованието и науката, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието /РУО/ в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, ул. „Антим I“, №17 или на електронния адрес на институцията /e-mail: [email protected]/. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

Приложение: образец на заявление 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 14.12.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________

Прием в V клас – учебна 2021/ 2022 година

Държавен план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ на територията на област София-град за учебната 2021/2022 г.

 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям  Ви Заповед № 1107/19.04.2021 г. на директора Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  и Заповед № 1175/29.04.2021 г. на директора на  Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за осъществяване на дейностите по прием на ученици за  държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 29.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставям Ви Заповед № РД 01-225/28.04.2021 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  и  в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(публ. на 29.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V  клас

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година на територията на област София-град в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани на e-mail:  [email protected]  до 24.04.2021 г.

Приложение: проект на заповед.