Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

Във връзка с дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, съгласно Списък II на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, публикуван на сайта на министерство на образованието и науката, Ви запознаваме с възможностите за насочване НА ВАШИТЕ ДЕЦА, УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, в училищата на територията на област София-град за учебната 2024/2025 г.