Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Списъкна заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или средни училища и Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование, след завършено основно образование в професионални гимназии и професионални паралелки с Приложение към него.

Възможности за насочване на ученици, в училищата на територията на област София-град за учебната 2021/2022 г. съгласно Списъка на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование в професионални гимназии и в професионални паралелки.

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование