Проект  „BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 

Дейност 1 – Образци на документи

Дейност 2 – Образци на документи

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Удължаване на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

  (публ. 22.04.2021 г.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г., в качеството му на възложител на краткосрочни обучения по Дейност 1 – Кампания 3 от Проекта, РУО – София-град  организира и проведе обучение на 233 педагогически специалисти, разпределени в 13 групи. Участниците в проведените обучения  са учители от различни образователни институции  – ДГ № 10, ДГ № 11, ДГ № 15, ДГ№ 28, ДГ № 36, ДГ № 62, ДГ№ 74, ДГ №100, ДГ № 101, ДГ № 103, ДГ № 105, ДГ № 136, ДГ № 148, ДГ № 158, ДГ № 178, ДГ №198, ЧДГ „Усмивка“, ЧДГ „Куест“, ЧДГ „Монтесори“, ЧНУ „Фоти“, ЧОУ „Д-р Петър Берон“, ЧОУ „Куест“, ЧОУ „Монтесори“, ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, ЧСУ „БГ школо“, ЧСУ „Веда“, ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ЧСУ „П.Р.Славейков“

Обученията са проведени  под различна форма, като тези с логистика са за 220 педагогически специалисти, а 13 педагогически специалисти са обучавани на място.

Присъдени са квалификационни кредити на 233 педагогически специалисти, в това число по 2 кредита на 146 педагогически специалисти и по 3 кредита  на 87 педагогически специалисти..

Обученията на педагогическите специалисти от образователните институции на територията на област София-град са проведени от РААБЕ България ЕООД – 1 група, Академия Нике  ООД – 1 група и Изоблок ЕООД – 11 групи.

Темите на проведените обучения са разнообразни  – „Иновативни практики и техники в педагогическата професия“, „Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците“, „Контролиране и овладяване на конфликтите. Стрес – справяне със стреса в професията учител. Бърнаут синдром“, „Контролиране и овладяване на стреса в професията учител. Бърнаут синдром“, „Иновативен екип в образованието. Иновации в педагогическата професия“, „Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците“, „Мотивация за работа и учене. Бърнаут в педагогическата практика“, „Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

На 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката (МОН) стартира проект  „BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на проекта е 19 911 123 лв.

            Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 04.10.2018 г.

            Проектът се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г.

Основна цел на проекта

            Да мотивира и задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

Специфични цели на проекта:

Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности;  Развитие на капацитета и повишаване на квалификацията на заетите в областта на образованието;  Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и по-добри резултати при външното оценяване на техните възпитаници;  Подобрено функциониране на системата за професионално развитие и кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения;

Подобряване на качеството на предоставяните услуги в предучилищното и училищното образование, в частност постигане на по-добри резултати при външното оценяване на учениците;  Осигуряване на устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.

Индикатори по проекта

Заложените индикатори за изпълнение на проекта са, както следва:

 1. Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 4 000.
 2. Педагогически специалисти между 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 30 000.
 3. Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – 5 000.

Заложените индикатори за резултати на проекта са, както следва:

 1. Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 95 %;
 2. Дял на педагогическите специалисти между 35 г. и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 80 %;
 3. Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи за оценяване – 85%.

 Целева група по проекта

            Педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които към момента на включване в проекта работят в системата на предучилищното и училищното образование.

За участие в краткосрочни обучения по Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 15 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, могат да бъдат включени:

 1. Лица, които отговарят на изискванията, определени в чл. 211 и чл. 213 от Закона за предучилищното и училищното образование. Лица със завършено само средно образование не могат да участват в дейностите по проекта.
 2. Лица, които при регистрация в информационната система са отразили ОКС минимум „професионален бакалавър“.

Дейностите по проекта обхващат целева група от общо 60 600 лица от цялата страна, които отговарят на зададените критерии по възраст – от 34 г. до 54 г. възраст. От тях в изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 по проекта могат да бъдат включени:

– педагогически специалисти до 34 г. възраст – не по-малко от 8 000;

– педагогически специалисти между 35 г. и 54 г. възраст – не по-малко от 39 100.

            Не по-малко от 5 800 педагогически специалисти следва да бъдат включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – по индикатор 3 за изпълнение. Изпълнението на индикатор 3 по проекта е ориентирано предимно към млади педагогически специалисти (≤ 34г.) с цел усвояване на компетентности в прилагането на съвременни методи за оценяване на постиженията на учениците.   

Допустими дейности по проекта

            Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

 1. За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие (в Тематично направление 1 (ТН)).
 2. За прилагане на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, включително за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа (в ТН 2).
 3. За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи (в ТН 3).

            Дейност 2: Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.

            Дейност 3: Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други. Дейността се възлага от МОН на външен/ни изпълнител/и, чрез провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Системата ще бъде изградена на модулен принцип и чрез определени функционалности ще позволява да се автоматизира целия процес на организация на обученията – регистрация, заявяване на желания за участие в обучения, график за провеждане и теми на курсовете, избор на обучителна организация, лектори, издадени удостоверения, разработени продукти, формуляр за обратна връзка и др. За целта в екипа на проекта е предвидено участието на външен експерт „Администратор на информационна система“, който да подпомага потребителите на системата.

            Дейност 4: Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията. Дейността се възлага от МОН на външен/ни изпълнител/и, чрез провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП. По Дейност 4 се предвижда извършване на мониторинг за изпълнението на Дейност 1, както и за извършване на оценка на качеството на провежданите обучения. За тази цел по проекта ще бъде разработен подходящ инструмент, който да позволява събиране на данни, обработка, оценка и анализ на резултатите.        

Определени единични разходи за обучение

            Бюджет за обучения по Дейност 1.

Единичните разходи за един успешно обучен педагогически специалист се планират и се отчитат чрез стандартна таблица на единичните разходи, която се основава на изпълнението (наличие на краен резултат). В съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1 от държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, всеки успешно обучен педагогически специалист получава удостоверение, с което му се присъждат от 1 до 3 квалификационни кредита. Наличието на краен резултат е основание за възстановяване на разходите.

Обучение, за което е присъден 1 кредит или 16 академични часа: – 37,00 лв. на обучаем.

Обучение, за което са присъдени 2 кредита или 32 академични часа:

            – 70,00 лв. на обучаем, когато не включва логистика;

– 260,00 лв. на обучаем, когато включва логистика.

Обучение, за което са присъдени 3 кредита или 48 академични часа:

– 100,00 лв. на обучаем, когато не включва логистика;

– 360,00 лв. на обучаем, когато включва логистика.

            Бюджет за изпълнение на Дейност 2.

Единичните разходи за включване в процедури за придобиване на съответната професионално-квалификационна степен са определени за 1 /един/ педагогически специалист от УО чрез усредняване на таксите, приложими от всички висши училища към 15.03.2018 г. Същите са фиксирани в зависимост от степента на ПКС и се определят, както следва:

 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Пета ПКС – 73,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Четвърта ПКС – 96,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Трета ПКС – 50,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Втора ПКС – 91,00 лв.;
 • единичен разход за участие в процедура за придобиване на Първа ПКС – 102,00 лв.

За участие на 1 /един/ педагогически специалист в подготвителен курс за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен, УО определя единичен разход за обучение от 70,00 лв. Успешно преминат курс на обучение се доказва с издадено  Удостоверение. Възстановяването на разходите за преминати подготвителни курсове се извършва само в случай, че в рамките на периода на изпълнение на проекта педагогическият специалист успешно е придобил пета или четвърта професионално-квалификационна степен. Подготвителният курс трябва да е с продължителност не по-малко от 32 академични часа, което се удостоверява с издадено Удостоверение.

Информация и публичност

По време на изпълнение на проекта се предвижда да бъдат организирани дейности за информация и публичност, които да популяризират финансирането от ОП НОИР 2014-2020 г., постигнатите цели и отчетени резултати. В рамките на тези дейности ще бъдат организирани информационни събития с участието на заинтересованите страни. За нуждите на обученията по Дейност 1 и Дейност 2 се предвижда осигуряване на рекламно-информационни материали – папка, листа, химикалка и брошура. За осигуряване на публичност на финансирането се предвижда за всяко РУО да има по една информационна табела и две табели за МОН. За училищата и детските градини за всяка учебна година се предвижда осигуряване на плакати с информация за проекта. Всички публични събития и мероприятия се отразяват като новини на официалната интернет страницата на МОН, а текуща информация за проекта се публикува в секция „Управление и изпълнение на проекти“ (УИП) на страницата на министерството и по друг подходящ начин. РУО  и възложителите – училища и детски градини, публикуват информация за изпълнението на проекта на собствените си интернет страници или в секция „Новини“ на страницата на информационната система.

Дейност 1 – Образци на документи

Дейност 2 – Образци на документи