Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа: София-град – 0877 183 133

При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или временна закрила, може да получите на телефони:

+359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык)
+359 886 0254 74
– Вера Влахова (English language)
+359 886 0242 75
– Събка Попова (Български език)
+359 886 0367 34
– Станислав Георгиев (Български език)
+359 886 0600 54 – Иван Йовчев (Български език)

 

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили закрила

Във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за временна закрила Ви информирам, че обучението на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила, в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавни и общински детски градини и училища на територията на град София се осъществява:

I. Когато ученикът

НЕ разполага с документ от училището, в което се е обучавал през учебната 2021/2022 година;

– предстои записване за ПЪРВИ ПЪТ в група за предучилищна подготовка или в първи клас:

  1. Родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика получава регистрационна карта от Държавната агенция за бежанците (ДАБ), в която е вписан личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика. Ако детето или ученикът е под 14-годишна възраст, ЛНЧ се вписва в регистрационна карта на родителя. Ако е над 14-годишна възраст, получава самостоятелна регистрационна карта с ЛНЧ.
  2. След получаване на ЛНЧ родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика подава заявление по образецдо началника на Регионално управление на образованието – София-град. Заявлението се подава на място – София, ул. „Антим I” №17, или онлайн на следния електронен адрес – [email protected].
  3. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се извършва след:

3.1. насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение съответно в детска градина (само за III и IV подготвителна група) или училище;

3.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето/ученика, че е клинично здраво/здрав, издаден от личен лекар;

3.3. провеждане на събеседване и определяне на детето или ученика на подготвителна група или в клас на училищното образование, в който да продължи обучението си, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. на МОН за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила на Министерството на образованието и науката

II. Когато ученикът ПРИТЕЖАВА документ за завършен клас, етап или степен на образование, са в сила разпоредбите на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави) и на Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в средното образование.

Забележка 1: В случаите по т. I е уместно заявлението да бъде подадено след 15 август 2022 г.

Забележка 2: В случаите по т. II е уместно заявлението да бъде подадено след приключване на 2021/2022 учебна година.