Национални програми

1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

2. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

3. Национална програма „Хубаво е в детската градина“

4. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

5. Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“

6. Национална програма „Заедно за всяко дете“

7. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

8. Национална програма „Иновации в действие“

9. Национална програма „Бизнесът преподава“

10. Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

11. Национална програма „Без свободен час“

12. Национална програма „Професионално образование и обучение“

13. Национална програма „Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците“

14. Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

15. Национална програма „Отново заедно“

16. Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

17. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

18. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

19. Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Информационна банка с кадри
за заместващи учители и други педагогически специалисти,

водещи групите за терапевтични и рехабилитационни
дейности (само за ЦСОП)