Национални програми 2019

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

5. Национална програма „Успяваме заедно“

6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

8. Национална програма „Квалификация“

9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

13. Национална програма „Без свободен час“

14. Национална програма „Мотивирани учители“

15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

16. Национална програма „Иновации в действие“

17. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“

Информационна банка с кадри
за заместващи учители и други педагогически специалисти,

водещи групите за терапевтични и рехабилитационни
дейности (само за ЦСОП)