Комисии и координатори от старши експерти и служители в РУО – София-град за изпълнение на дейностите по Националните програми за развитие на образованието за 2023 година

Национални програми 2023

1. НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

3. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

4. НП „Хубаво е в детската градина“

5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

6. НП „Квалификация на педагогическите специалисти“

7. НП „Заедно за всяко дете“

8. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

9. НП „Иновации в действие“

10. НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

11. НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

12. НП „Без свободен час“

13. НП „Роден език и култура зад граница“

14. НП „Професионално образование и обучение“

15. НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

16. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

17. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

18. НП „Неразказаните истории на българите“

19. НП „България – образователни маршрути“

20. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

21. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

Информационна банка с кадри
за заместващи учители и други педагогически специалисти,

водещи групите за терапевтични и рехабилитационни
дейности (само за ЦСОП)