Национални проекти

 

Проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
   Проект  BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 
   Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
    Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
  Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“
  Проект  „Националните координатори в изпълнение на европейската програма за учене на възрастни“ , № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKAZ-AL-AGANDA
Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“
     Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“