Национални проекти

  Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проект  „Националните координатори визпълнение на европейската програма заучене на възрастни“ , № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKAZ-AL-AGANDA