Закони

 Закон за предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 23 от 19 март 2024 г.)

Закон за достъп до обществена информация

(обн., – ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., посл.  изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 29 септимври 2023 г.)

Закон за закрила на детето

(обн. – ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр.66 от 1 август 2023 г.)

 Закон за професионалното образование и обучение

(обн. – ДВ. бр. 68 от 30 юли 1999г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр.84 от 6  октомври 2023 г.)

Закон за администрацията 

(обн. – ДВ. бр. 130 от 05.11.1998 г., посл. доп. ДВ. бр.88 от 20 октомври  2023 г. )

 

Други закони

Закон за противодействие на корупцията

(обн. – ДВ. бр.84 от 6 октомври 2023 г.)

Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (Загл. изм. – дв, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.)

(обн. – ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 октомври 2023 г.)

Закон за електронното управление

(обн. – ДВ. бр.46 от 12.06.2007г., посл. доп. ДВ. бр. 80 от 19 септември 2023 г.. )

Закон за киберсигурност

(обн. – ДВ. бр. 94 от 13.11.2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г. )