Регистри на образователните институции на територията на област София-град за учебната 2022/ 2023 година

Регистър на училищата (csv)

Регистър на детските градини (csv)

Регистър на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие (csv)