Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

Изх. № РУО1-31426/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-31364/06.11.2019 г. Ви уведомявам, че от 22 до 24 ноември 2019 г. в град Благоевград ще се проведе годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „За по-динамично, по-творческо, по-новаторско преподаване на френски език“.

Тази конференция е най-големият форум, на който учителите по и на френски език у нас имат възможност да повишат квалификацията си и да обменят идеи и информация по важни за обучението по и на френски език въпроси.

Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от Асоциацията. За участие са поканени заинтересовани учители по и на френски език, директори на училища с преподаване на френски език. За повече информация и регистрация заинтересованите учители и директори следва да се обърнат към председателя на АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД