Декларация и критерии за изплащане на парична награда на директорите

Изх. № РУО1-32530/22.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На електронните пощи на образователните институции са изпратени декларация и критерии за изплащане на парична награда, съгласно раздел ІІ, т. 4, буква ”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г., утвърдени със заповед утвърдени със заповед №РД09-342/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Попълнените декларации изпращайте на хартиен носител в деловодството на РУО – София-град (стая 401), ул. „Антим I“, №17 или през системата за електронно връчване до 06.12.2019 г. (петък) включително.

Декларации, постъпили след този срок или попълнени некоректно няма да бъдат разглеждани!

Моля да се запознаете внимателно с условията за получаване на наградата и да подадате  декларация ако отговаряте на всички условия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД