Заповед № РД09-2925/26.10.2020г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1- 30189/28.10.2020г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

                                                                                   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че е издадена заповед № РД09-2925/26.10.2020г. на министъра на образованието и науката, във връзка с прието Постановление № 283 от 15 октомври 2020 година на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата и за определяне на условия и ред за разпределение и предоставяне на средствата на държавните и общинските училища. Във файла са включени и приложенията към заповедта.

 

 

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД