Кандидатстване по НП „Бизнесът преподава“

Изх. № РУО 1- 29220/29.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с Решение № 302/13.05.2022 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Бизнесът преподава“, която съдържа следните модули:

  • Модул 1 „Бизнесът в училище“
  • Модул 2. „Учители в предприятията“.

Кандидатстване за участие в НП „Бизнесът преподава“: https://np.mon.bg/

Срок за кандидатстване: от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.

ВАЖНО!

Допустими бенефициенти и по двата модула са всички български общински и държавни училища, които осъществяват обучение от I до XII клас, както и Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Задължително е да бъде приложен договор за партньорство с работодател, който е регистриран в платформата на програмата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД