Коректно и пълно отразяване в списък-образците на информацията за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, записани в образователните институции

Изх. № РУО1- 30223/23.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105 363/6.10.2019 г. и вх. №РУО1-29658/17.10.2019г. в РУО – София-град и  необходимостта от прецизиране на въведената информация в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, Ви моля да обърнете внимание, че освен задължителните лични данни за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, в съответните списък-образци следва да се попълват и всички незадължителни полета, отнасящи се до техния статут, отбелязан в системата като „международна закрила“, номера на заповедта на РУО, с която са насочени в образователната институция, тяхното гражданство (държава на произход, когато липсват лични документи) и/или месторождение. Системата позволява да се направи избор на държавата по произход от падащо меню.

Прецизното попълване на информацията ще намали административната тежест, тъй като значително ще улесни поддържането й актуализирането на данните през НЕИСПУО за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, предвид факта, че броят им се променя динамично през учебната година, а записването им се осъществява над утвърдения държавен или училищен план-прием съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила.

Записването на децата и учениците по цитираната по-горе Наредба № 3 се осъществява по всяко време на учебната година за деца в подготвителна група и не по- късно от 30 дни преди приключването на втория учебен срок за малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД/Съгласно заповед № РД02-2339/ 21.10.2019 г.

на началника на РУО – София-град/