Международна научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“

Изх. № РУО1-29252/29.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29026/27.07.2022 г. Ви уведомявам, че в рамките на „Дни на науката” Техническият университет – София организира Международна научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“.

Конференцията ще се проведе от 24 до 25.10.2022 г. в Библиотечно-информационен център на Техническия университет – София.

За регистрация и допълнителна информация: https://otsk-nk.tu-sofia.bg/.

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в „Българско списание за инженерно проектиране”, ISSN 1313-7530, което е включено в Националния референтен списък на НАЦИД.

Участието в конференцията ще съдейства за кариерното развитие на учителите чрез получаване на кредити.

Моля информацията да бъде предоставена на педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Покана за участие в Международната научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД