Набиране на оферти за принтерна хартия, във връзка с Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град през учебната 2022-2023 г.

Рег. № РУО1-35422/30.10.2023 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ,

ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА

НА ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във  връзка с обезпечаване с принтерна хартия на нуждите на училищата, провеждащи националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) на територията на област София-град за учебната 2022-2023 година, очакваме Вашата оферта за доставка.

 

Спецификация:

Принтерна хартия А4, нерециклирана, цвят – бял, маса на единица площ – ≥80 g/m², дебелина – ≥ 105µm, CIE белота: ≥ 146, устойчивост на стареене, без киселина – Acid free, влакнест състав – 100 % целулозни влакна

 

Брой пакети Единична цена на пакет (без ДДС) Обща стойност

(без ДДС)

 

 

   

 

Минимално количество: 4400 броя пакети

Водещ критерий: финансово най-изгодно предложение.

Максималният бюджет е в размер на 26500 лв. (двадесет и шест хиляди и петстотин лева) без ДДС или 31800 лева (тридесет и един хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

В общата оферта да бъдат включени всички транспортни и товаро-разтоварни дейности до определени училища.

Цената по подадената оферта, трябва да бъде гарантирана до приключване изпълнението на договора или най малко 2 месеца.

 

Срок за предоставяне на офертите – 10 работни дни от публикуването на обявата.

Офертите се внасят в Центъра за административно обслужване на РУО – София-град, стая №401 всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

 

Адрес: ул. „Антим I“ № 17, град София.

 

Офертите могат да се изпращат на електронна поща: [email protected] или през Системата за сигурно електронно връчване до профила на Регионално управление на образованието – София-град.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯГРАД

(съгласно заповед №РД02-2682/27.10.2023 г. на началника на РУО – София-град)