Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

Изх. № РУО1 – 8920/30.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА И ЦСОП

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-8560/28.03.2023 г., относно изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023-2024 г.), с оглед реализиране на мярка 4.1. „Проучване и анализ на проблемите на превенцията на насилието на децата с комплексни комуникативни потребности”, Ви уведомявам, че в срок 03.04.3023 г. следва да подадете информация на посочения линк за прилаганите системи за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за работа с деца и ученици с комплексни комуникативни потребности (с нарушена или липсваща функционална реч). Линк: https://forms.gle/8XtcKaaPPgTkGYNFA

 

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД