НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Изх. № РУО1-28717/08.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по НП „Иновации в действие“ напомням, че е необходимо училищата – домакини да попълнят в електронната платформа график за извършване на мобилностите до 10.10.2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД