НП “Ученически олимпиади и състезания“, Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на училищата бенефициенти

Изх. № РУО1 – 33058/11.10.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на електронната страница на МОН е публикуван списък с класираните проекти за финансиране на училища по Национална програма “Ученически олимпиади и състезания“, Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г. на министъра на образованието и науката/