Обучение по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап „От връстници за връстници“

 

Изх. № ………………………….

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ с вх. №РУО 1-12947/31.03.2022 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г., ПИЦ по ПН – София организира нов цикъл на обучение по Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап „От връстници за връстници“. Обучението ще се проведе в онлайн формат в ZOOM на два етапа: първи етап – на 13.04.2022 г. и втори етап – на  18 и 19.04.2022 г., като е необходима регистрация до 11.04.2022 г. на следните линкове:

  • Линк за регистрация за информационно-мотивационна среща на 13.04.2022 г. от 09:00 до 14:30 часа:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDlRMl-b8_Zlwn6flIamAy7yhkMab_sd2XjiB-rGs_R4lGlw/viewform?usp=sf_link

  • Линк за регистрация за теоретичната част на 18 и 19.04.2022 г. от 09:30 до 17:00 часа:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5EpWRm_LheeNS-HtrwpuX4J163eB5tU32vskblJoX_STjlQ/viewform?usp=sf_link

Съгласно Ръководството за прилагане на Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества е препоръчително да бъдат обучени по двама представители от институция (училищни специалисти/психолози).

За повече информация: тел. 02 931 12 02.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

/съглсно заповед № РД 10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието и науката/