Обучения с учители по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Обучения по дейност 3.2 „Обучение на учители, психолози и педагогически съветници за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се“

На 19.06 и 20.06.2021 г. в конгресен център „Глобус“ се проведоха обучения с учители по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Възложител на обученията е РУО – София –град. В обученията взеха участие учители от 1.СУ, 203 ПЕГ, 120 ОУ, 18. СУ, 32. СУИЧЕ, 61. ОУ. 81. СУ, 72. ОУ, 96. СУ, 199. ОУ, 93. СУ, 70. ОУ, 179. ОУ и ПГИИРЕ.