Общински кръг на Национална олимпиада по информационни технологии

 

Изх. № РУО1 – 41689/24.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии, Ви уведомявам, че всеки ученик, желаещ да участва в общинския кръг на олимпиадата, трябва да регистрира своя идеен проект на адрес https://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/registration до 12 декември 2022 година. При регистрацията на проектите се пише на български език и в полето за област внимателно се попълва София-град, тъй като областта не може да се редактира след успешно приключена регистрация.

Общинският кръг на Националната олимпиада по информационни технологии трябва да се проведе до 15.12.2022 г. Училищните комисии изпращат на 16.12.2022 г. по електронен път на 149 СУ „Иван Хаджийски“ – училище-координатор, на адрес [email protected] и на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected], протоколите /във формат Excel/ с допуснатите от тях до областен кръг проекти.

Училището-координатор изпраща на 21.12.2022 г. на Националната комисия, на адрес [email protected] и на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected], обобщен протокол с допуснатите до областен кръг проекти.

Контрол по провеждане на общинския кръг на олимпиадата по информационни технологии се осъществява от директора на училището.

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по информационни технологии!

 

Приложения:

  1. Регламент на Националната олимпиада по информационни технологии.
  2. Протокол с допуснатите от училищната комисия проекти до областен кръг.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3469/21.11.2022 г.

на началника на РУО – София-град/