Организация по провеждане на Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“

 

Изх. №  РУО 1-81/06.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“ ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище-координатор на областния кръг на Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“ е определено 81. СУ „Виктор Юго“.

С писмо с изх. №  РУО 1-34739/13.12.2019 г. сте уведомени за лицето за контакт от училището, както и телефон и имейл за връзка с него.

Във връзка с Регламента на олимпиадата следва до 10.01.2019 г. да заявите участието на ученици от повереното Ви учебно заведение, като попълните необходимата иформация на следния линк: https://forms.gle/zJCp48DpkQznk9fG9

 

Приложение: 1. Регламент Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД