Открита педагогическа практика по английски език и математика в 133. СУ „Александър Пушкин“

Изх. № РУО1-36917/09.11.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 11.11.2021 г. (четвъртък) от 17:50 часа в платформата Google classroom ще се проведе открита педагогическа практика с учители по английски език и по математика на тема „Let’s talk about MATH and …“ с участието на ученици от VIII“а“ клас от 133 СУ „А. С. Пушкин“. Откритата педагогическа практика ще бъде представена от Илияна Георгиева – старши учител по английски език в 133. СУ и от Тинка Бонина-Христова – старши учител по математика в 133. СУ.

За участието си в откритата педагогическа практика учителите следва да се регистрират на посочения линк в срок до 10.11.2021 г. https://forms.gle/7v8H751nd2dq4LJX6 .

Eлектронните пощи, с които учителите ще бъда присъединени към класната стая на откритата педагогическа практика трябва да бъдат с разширение @edu.mon.bg или @gmail.com.

Моля, да уведомите учителите по английски език и по математика в повереното Ви училище, и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД