Презентации от работните срещи на тема „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти – процес на оценяване на съответствието й с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на образователната институция“, проведени на 19.04.2023 г.

Презентации