Прием на ученици за учебната 2024/2025 година в пети клас

Изх. № РУО 1-39887/11.12.2023 г.

  

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ,  

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам внимание, че съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50, в съответствие с който, предложенията за приема в отделните училища и области се изготвят по образец, определен от министъра на образованието и науката, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието /РУО/ в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на Националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, ул. „Антим I“, №17 или на електронния адрес на институцията /e-mail: [email protected]/. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Приложение: образец на заявление

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3173/07.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град/