Приключване на проект „Твоят час“

Рег. № РУО1-29328/15.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-9224/14.0.2019 г. и приключването на проект BG05M2OP0012.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) Ви напомням, че е необходимо да възстановите неусвоените и/или неверифицирани средства по проекта по сметката, която е публикувана в електронната система на проекта.

При трудности с намиране на банковата сметка можете да изпратите запитване на електронен адрес: [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД