Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Изх. № РУО1-32992/27.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с наше писмо с изх. № РУО1-32459/20.11.2019 г. и с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се предприемат действия в рамките на училищната политика за олекотяване на ученическите чанти, включително чрез информиране на родителите за достъпа до електронно четими учебници (в училище и в домашни условия), създаване на организация за провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден съгласно чл. 5 от Наредба №10/19.06.2014 г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас вкл., създаване на организация за използване и съхранение на препоръчани от учителя допълнителни учебни помагала, които не са част от учебния комплект, информиране на родителите за предприетите от училището действия за олекотяване на ученическите раници и очаквания ефект от тях и други.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД