Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием в V клас

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на заповед за утвърждаване за на държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 г. по училища и паралелки на територията на област София-град в профилирани гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“, по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2024 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани до 29.04.2024 г. на e-mail: [email protected]

Приложение:

  1. Проект на заповед.